Hylte

Kulturhistorisk byggnad får rivas

Banverket kan riva det gamla godsmagasinet i Kinnared.

I en dom upphäver länsrätten  ett beslut i Hyltes bygg-och miljönämnd om att bevara magasinet, vilket också landsantikvarien önskat.

Banverket menar att magasinet inte är särskilt unikt, och att den historiska järnvägsmiljö som den skulle spegla ändå inte finns kvar, eftersom själva stationshuset är rivet.

Och det resonemanget instämmer länsrätten i:

”Skäl att vägra rivningslov föreligger inte”, skriver man i sin dom.