Varberg

Havet kan äta upp stränderna

Varbergs kommun har missat att värdera riskerna  att sand, sten och grus försvinner på grund av högvatten, vågor och strömmar utmed stränderna. Det anser Statens geotekniska institut som konstaterar att det finns förutsättningar för erosion längs kusten i  kommunen.

Stranderosionen kan öka om klimatet förändras med högre vattenstånd och kraftigare vindar. Vidare saknas uppgifter om ifall det sker erosion längs med Viskan något som på sikt kan öka risken för ras och skred där, påpekar SGI.

SGI framför synpunkterna i ett yttrande till de förslag till nya översiktsplaner som just nu är ute på remiss. Översiktsplaner är vägledande dokument för hur kommunen ska använda sin mark de kommande 10 till 20 åren.