Varberg

Klimatet sliter på stränderna

De halländska sandstränderna är känsliga för vindarnas och vågornas nötning och kan påverkas om havsnivån stiger på grund av klimatförändringar. Statens geotekniska institut, SGI, tycker att Varbergs kommun har missat det problemet när kommunen nu i nya översiktsplaner planerar hur marken ska användas på lång sikt.

Vågor och vindar har i alla tider slipat av klippor och fört med sig sand och grus från stränderna, men nu när man tror att ett ändrat klimat ska leda till högre havsnivåer så väntas också stranderosionen bli kraftigare. Och Halland med sitt flacka kustlandskap och långa sandstränder tillhör de känsligare områdena.

Grovt räknat kan en zon på 100 meter från stranden påverkas av klimatförändringar inom 60 till 100 år. Därför är det viktigt tycker SGI att Varbergs kommun tar UPP problemet i de nya översiktsplaner som just nu diskuteras.

Bengt Rydell på Statens geotekniska institut, SGI, säge att det kan bli kostsamt om kommunen nu planerar för husbyggen i områden som inom den närmaste hundraårsperioden kan drabbas av översvämningar och erosion på grund av högre vattenstånd.