Nöjda sjukhuspatienter

Patienterna är i det stora hela mycket nöjda med vården de får på länssjukhuset i Halmstad. Under våren gjordes för tredje gången en stor patientenkät. Och resultatet av enkäten visar på förbättringar på de flesta områden jämfört med tidigare mätningar som gjorts.
Patienterna svarade på frågor som hur det står till på länssjukhuset när det gäller information, tillgänglighet, behandling och omvårdnad. Men också frågor om bemötande och känsla av delaktighet i vården.