Hylte

Markägare får sätta upp vindkraft

Länsstyrelsen har gett tillstånd till en markägare att inom tre år sätta upp 12 vindkraftverk i Fröslida, väster om Torup.

Vindkraftverkens höjd får inte överstiga 150 meter och på alla verk ska man kunna reglera ljud och skuggeffekter.

Man måste också se till att vindkraftsparken inte påverkar flyttfåglar och häckande fåglar negativt.

För att tillståndet ska bli giltigt måste markägaren visa upp en bankgaranti på 3 och en halv miljon kronor för kostnader för efterbehandling eller andra återställningsåtgärder som kan bli nödvändiga.