Varberg

Stugägare förlorade arrendetvist

Stugägarna i Apelviken i Varberg får ställa in sig på kraftigt höjda arrenden efter att Högsta Domstolen beslutat att inte pröva en dom i Hovrätten i början av året. Domen innebär att stugägarna får betala retroaktivt för innevarande arrendeperiod, samtidigt som de får räkna med ytterligare höjningar de kommande åren.

Domen gäller drygt 200 av de 800 stugägarna och har drivits av två av de privata markägarna, en tredje privat markägare anser att en höjning med index hade varit rimlig. Nu blir det i stället en höjning från 5 500 till 12 000 kronor för en normalstor tomt.

Karl-Axel Jansson, ordförande i Apelviken stugägarförening, anser att hovrättsdomen innebär en svängning av rättsskipningen.

Juristerna tar inte längre hänsyn till vad som sägs i arrendelagen om att en markägare inte ska kunna tillgodogöra sig det mervärde som skapats av en arrendator. Det är stugägarna i Apelviken som själva byggt upp området med stugor, vägar och betalat för indragning av vatten och avlopp.