Kuingsbacka

Biltrafiken är ett hot mot miljön

Biltrafiken är en viktig orsak till att Kungsbacka kommun inte når upp till sina miljömål. Det framgår av den miljörapport som nästa månad överlämnas till beslutsfattarna.

Övergödning av hav och vattendrag är det  som särskilt  oroar Elisabet Ingemarsson Nilsson som är Agenda- 21 samordnare i kommunen.

– Vi har ju en allvarlig situation vad det gäller våra vatten. Det krävs väldigt många åtgärder. Jag tror också det inte finns en lösning på problematiken utan här behöbs väldigt många åtgärder.

Övergödningen beror på utsläpp  från jordbruket, enskilda avlopp och påverkan från biltrafiken. Jämfört med svensken i gemen är det fler kungsbackabor som kör bil, och bilarna är dessutom större än i genomsnitt i Sverige. En del av kvävedioxidutsläppen kommer från bilar som bara passerar kommunen. Men kommuninvånarna bidrar med en stor andel  då man kör betydligt längre sträckor än i genomsnitt.

Särskilt allvarlig är övergödningen i den inre delen av Kungsbackafjorden, och utsläppen av fosfor till havet har också ökat sedan 2007 då miljömålen antogs. Det är också biltransporterna som står för närmare 80 procent  koldioxdutsläppen. För att få ner utsläppen krävs att fler åker kollektivt och att det anläggs fler  gång- och cykelleder.

Ett sätt att komma åt övergödningen kan också vara att anlägga fler våtmarker. Men i Kungsbacaka har inte en enda ny våtmark tillkommit till skillnad mot i de övriga kommunerna  i Halland.