KUNGSBACKA

Inga stopp i rören

Inga stopp hittades när Kungsbacka kommun undersökt spillvattenledningar i Västra Villastaden, efter översvämningarna i augusti.

En dagvattenledning som rinner ut i Kungsbackaån ska bytas för att minska risken för nya övervämningar. Alla avloppsledningar i Västra villastaden ska undersökas, och man ska på samma sätt som gjorts i Östra Villastaden ta reda på om dagvatten och dränering från enskilda fastigheter felaktigt kopplats till spillvattennätet. Kungsbacka kommun ska också se om det går att magasinera regnvattnet från Kungsbackaskogen, för att minska trycket ned mot Västra villastaden.