Stormarbete ska ge kunskap för framtiden

Regeringen vill att länsstyrelserna i de län som drabbades hårdast av stormen redovisar vilka problem som uppstod under den här tiden. Det gäller bland annat Halland, Kronoberg, Jönköping, Skåne och Västra Götaland. Tanken är att man ska ta vara på erfarenheterna från arbetet efter stormen i januari.

Det gäller till exempel själva krishanteringen och hur ansvaret fördelades mellan offentliga och privata aktörer. Försvarsminister Leni Björklund skriver i ett pressmeddelande, att man också vill ha reda på hur informationshanteringen fungerat och om det funnits några flaskhalsar som begränsat möjligheterna att vidta åtgärder för att minska konsekvenserna av orkanen.

Myndigheter som Krisberedskapsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Socialstyrelsen, Räddningsverket, SMHI, Jordbruksverket, Banverket, Vägverket, Post- och telestyrelsen, Energimyndigheten fick också i uppdrag att ställa samman sina erfarenheter.