Halmstad

Kvicksilver kvar 100 år efter glasbruket

Trots att det snart är 100 år sen glasbruket i Steninge la ner visar en undersökning att det fortfarande finns föroreningar kvar i jorden, bland annat kvicksilver. Men de är inte värre än att området, där en restaurang i dag ligger, kan användas.

Att det finns kvicksilver i marken i Steninge visar en undersökning som länsstyrelsen lät göra 2010. Och andra undersökningar har nyligen visat att de stora glasbruken i Småland har lämnat efter sig några av Sveriges mest förorenade platser med bland annat rester av arsenik, bly och kadmium i jorden.

Grundvattenet runt de här platserna visar på arsenikhalter långt över gränsvärdena. Glaskross som innehöll giftiga tungmetaller kastades helt enkelt på marken runt hyttorna.


Glaskross kastade man
också i Steninge, där man fortfarande kan hitta glasbitar på det 4000 kvaddrameter stora område där glasbruket låg i centrala Steninge. Men marken innehåller inte arsenik, bly eller kadmium.

Däremot hittade WSP, det konsultföretag som utförde undersökningen åt länsstyrelsen, kvicksilver i slaggfragment från hyttans ugn på en mätpunkt. Och där översteg halten riktvädet för känslig markanvändning, det vill säga det värde som inte får överskridas om man ska bygga bostäder eller daghem eller odla just där. Men det var bara på en mätpunkt.


Så här skrev WSP i sin rapport:

"I övriga jord- och slaggprover kunde inte totalhalter av metall överstigande riktvärdet för känslig markanvändning påvisas. Slaggen har dessutom en låg lakbarhet för metaller, dvs föroreningarna löses inte lätt i grundvattnet"


Slutsatsen blir därför att det numera handlar om icke farligt avfall där Steninge glasbruk en gång låg.


Glasbruket startade sin verksamhet 1873 och hade bara några år senare nästan 100 anställda. Men ekonomin var knackig och glasbruket gick över till att tiillverka fönsterglas och var vid förra sekelskiftet det enda glasbruket i Sverige som gjorde det. 1917, när första världskriget drev upp priserna på stenkol, som man eldade ugnen med, lades glasbruket ner.


Lars Salomonsson
lars.salmonsson@sverigesradio.se