Halmstad

Föroreningar efter nedlagt massabruk

Marken kring den nedlagda sulfitfabrriken i Oskarström är förorenad av metaller som bly, arsenik, kvicksilver, zink och koppar. Spår av metaller har också hittats i grundvattnet.

Föroreningar finns också i Nissans bottensediment, men den konsultfirma som gjort analyserna misstänker att de kan komma från utsläpp från industrier längre uppströms ån.

Förslaget är schakta bort det översta markskiktet  för att minimera miljöriskerna till en acceptabel nivå för den verksamhet som råder idag. Skulle området få en annan användning krävs betydligt större åtgärder.

Sultitfabriken lades ner i mitten av 1960-talet och fabriken gjorde istället spånskivor. Sedan 1985 används lokalerna av mindre industrier av olika slag.


Nyheter P4 Halland
nyheter.halland@sverigesradio.se