Försvaret utbildar kyrkan

De kyrkliga samfunden i Sverige ska bli bättre på krishantering vid katastrofer och olyckor i framtiden. För att uppnå detta utbildas just nu kyrkligt aktiva, oavsett samfund, vid försvarets förläggning i Halmstad.

Under den veckolånga utbildningen får deltagarna: präster, pastorer och andra kyrkligt verksamma från hela Sverige, lära sig om försvaret och om hur försvaret och kyrkorna kan samarbeta vid krissituationer.