Så säger indiska lagen

Så säger den indiska lagen (några exempel):

 

  • Varje fabrik ska hållas ren. Ansamlingar av skräp i arbetslokalerna, trappor och passager ska tas bort dagligen. (Factories act, chapter 3: Health)
  • Om golvet riskerar att bli blött under tillverkningsprocessen ska det finnas effektiv dränering. (Factories act, chapter 3: Health)
  • Effektiva arrangemang ska finnas i varje fabrik för att behandla avfall, avloppsvatten och gas som uppkommer på grund av tillverkningsprocessen. (Factories act, chapter 3: Health)
  • Lämpliga åtgärder ska göras i varje fabrik för att säkra att alla arbetslokaler har tillräcklig ventilation och cirkulation av frisk luft. (Factories act, chapter 3: Health)
  • Lämpliga åtgärder ska göras i varje fabrik för att säkra att temperaturen i lokalerna är behaglig för arbetarna och inte riskerar deras hälsa. (Factories act, chapter 3: Health)
  • I varje fabrik där tillverkningsprocessen ger upphov till damm eller ångor av sådan grad att det riskerar att skada arbetarna ska effektiva åtgärder för att förhindra inandningen av dessa tas. Om man för att göra detta behöver installera en utsug ska denna placeras så nära källan till ångorna eller dammet som möjligt. (Factories act, chapter 3: Health)
  • I varje del av en fabrik som arbetare jobbar eller rör sig ska det finnas ändamålsenlig belysning. (Factories act, chapter 3: Health)
  • Det ska finnas säkerhetsarrangemang för maskiner som används i tillverkningsprocessen. (Factories act, chapter 4: Safety)
  • I varje fabrik där det finns fasta gropar eller kärl eller annan typ av öppning i marken som på grund av till exempel sitt djup kan vara farlig ska dessa hållas säkert övertäckta eller inhängnade. (Factories act, chapter 4: Safety)
  • I varje fabrik ska alla medel vidtas för att förhindra att brand uppstår och sprids. Det ska finns säkra utrymningsvägar för de som vistas i lokalerna och nödvändig släckutrustning. (Factories act, chapter 4: Safety)

Källa: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/32063/64873/E87IND01.htm