Höga halter av miljöfarlig kemikalie i matfisk i Vättern

Forskare från Livsmedelsverket och Stockholms universitet har hittat höga halter av den miljöfarliga kemikalien PFOS i matfisk i Vättern.

Tidningen Miljöaktuellt skriver att halterna är högre i Vättern än i Ålandshav men att det inte går att säga hur mycket fisk från Vättern man kan äta innan det blir hälsofarligt. PFOS betraktas som giftigt för vattenlevande organismer.