Högre status för teckentolkar

Teckenspråkstolkar har fått laglig rätt till auktorisation. Det innebär att de tolkar som klarar ett nationellt prov likställs med andra språktolkar. I Örebro är tolkbehovet stort, eftersom riksgymnasiet för döva och hörselskadades ligger där.
- Auktorisationen ger en kvalitetssäkring för den som anlitar tolk och goda fortbildningsmöjligheter för tolkarna säger Jenny Lindström, tolk på landstinget, och styrelseledamot i STTF, Sveriges teckenspråkstolkars förening. Sveriges dövas riksförbund, SDRF, arbetar för att teckenspråk ska erkännas som minoritetsspråk. Med auktoriseringen har de kommit en bit på vägen. Hittills har både själva språket och yrket som teckentolk haft låg status.