Hallsberg

Polis som brustit slipper staff

En polisman i Hallsberg som gav ett obduktionsprotokoll till en utomstående person slipper  diciplinära åtgärder.

En anmälan om grovt tjänstefel gjordes efter det inträffade, men Länspolismästare Ebba Sverne Arvill anser inte att felet är så allvarligt att det ska leda till några åtgärder.

Hon skriver i sin motivering att: "Det är av yttersta vikt att handlingar i polisens verksamhet hanteras på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter inte röjs för annan än avsedd mottagare. Berörd tjänsteman
får av oaktsamhet anses ha brustit i noggrannhet vid hanteringen av de handlingar som expedierats.
Polismyndigheten anser dock- vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit i ärendet, att omständigheterna är sådana att disciplinärt förfarande inte ska inledas".