Riksidrottsnämnden avslår ÖSK:s överklagan

Riksidrottsnämnden(RIN) avslog på fredagen ÖSK:s överklagande. RIN menar att Fotbollförbundets appellationsnämnd hade rätt när den konstaterade att ÖSK inte uppfyllde de ekonomiska kriterierna för elitlicens för 2005.

Det var andra gången som Örebro fick avslag på överklagan. I november bestämde Svenska fotbollförbundets licensnämnd att ÖSK skulle fråntas sin elitlicens och därmed tvångsdegraderas till superettan på grund av dålig ekonomi. Örebro har därefter överklagat till förbundets appellationsnämnd och sedan till Rin, idrottens högsta organ.
Så här skriver riksidrottsförbundet bland annat på sin hemsida:
”RIN tar i sitt beslut främst upp tre av de punkter som Örebro pekat på i sitt överklagande, nämligen appellationsnämndens ekonomiska sakkunskap, värdet av spelartruppen samt en eventuell oredovisad kostnad för fjärrvärme på Eyravallen. I den första frågan konstaterar RIN kort att eftersom Fotbollförbundets årsmöte, som utser appellationsnämnden, ansett att den besitter den nödvändiga sakkunskapen finns det ingen anledning att ifrågasätta dess formella beslutförhet. I frågan om spelartruppens värde i ÖSK:s kontrollbalansräkning menar Riksidrottsnämnden att det faktum att bolaget Örebro Spelarinvest AB köpte in sig i spelartruppen rimligen måste innebära att truppens värde i föreningens tillgångar måste minska. ÖSK hade i sin balansräkning tagit upp spelarna till ett värde som var för högt. Slutligen anser RIN att ÖSK i enlighet med god redovisningssed borde ha tagit upp en kostnad för fjärrvärme på Eyravallen som en post på kontrollbalansräkningens skuldsida.
Nedskrivningen av spelartruppens värde i kontrollbalansräkningen och skulden för fjärrvärme innebär att Örebro SK vid tiden för balansräkningens upprättande skulle ha hamnat på ett negativt eget kapital. Därmed uppfyllde inte föreningen, menar Riksidrottsnämnden, de ekonomiska kriterierna för elitlicensen. Nämnden ser därför heller inget behov av att närmare behandla de övriga frågor som varit föremål för diskussion.
Frågan om Örebro SK FK:s placering i fotbollens seriesystem avgörs enligt Fotbollförbundets tävlingsregler av ett av förbundsstyrelsen utsett organ och har därför inte tagits upp av RIN. Den förs därför tillbaka till Fotbollförbundets styrelse för fortsatt handläggning.
Riksidrottsnämndens beslut, som var enhälligt, kan inte överklagas.”