Omfattande handlingsplan för Norrköpings luft

Länsstyrelsen har nu godkänt Norrköpings kommuns handlingsplan för att minska de farliga utsläppen från trafiken i innerstaden.

Ett mycket omfattande åtgärdsprogram ska nu genomföras, bland annat ska man dirigera om trafiken och använda en ny typ av halkbekämpning vintertid.

Norrköping har problem med luftkvalitén på de mest trafikerade gatorna. På Östra Promenaden är utsläppen av små partiklar ett problem då de letar sig ner via lungorna ut i blodet och kan orsaka cancer.

Partiklarna gör luften så förenad att de överstiger EU:s gränsvärden och det är därför regeringen tvingat kommunen att göra ett åtgärdsprogram för att lösa problemen.

Länsstyrelsen har nu godkänt kommunens handlingsplan som är fylld av åtgärder. Allt från att använda en annan typ av salt som gör att de små partiklarna som lossnar från däck och asfalt faller till marken istället för att spridas till luften, till omfattande ombyggnationer av vägar.

Bland annat skall trafiken från E22:an ledas via Söderleden öster om staden och sedan via Sjötullsgatan längs hamnen vidare upp på Hamnbron. Den största byggnationen som planeras är förbifarten Norrleden som ska gå över Händelö och binda samman E22:an och E4:an, men det ligger många år fram i tiden.

Men eftersom trafiken ökar med ett par procent varje år är det inte säkert att åtgärdsprogrammet räcker till i framtiden säger Leif Lindberg, chef för tekniska kontoret i Norrköping.