Fler miljöbilar och källsortering i landstingets miljövision

Landstinget i Östergötland prioriterar i sin miljövision för 2007 bland annat transporter. Man ska också se över läkemedel som är skadliga för miljön.

Landstingets miljövision för året innehåller en rad olika mål. De fem viktigaste områdena är avfallsproduktion, el- och värmeförbrukning, farliga ämnen, läkemedelshantering och transporter.

– Landstinget har som syfte att främja östgötens hälsa och därför är det av yttersta vikt att vi gör allt vi kan för att minimera negativ påverkan på hälsa och miljö, säger Elisabeth Törnqvist som är ansvarig för miljöarbetet.

Cykel, tåg och miljöbil
Genom att bland annat satsa på videokonferenser som inte kräver transporter vill landstinget minska sin miljöpåverkan. Man kommer även att främja cykling och tågresande och fler miljöbilar ska användas. Tanken är att minst fyra femtedelar av landstingets bilar ska vara miljöbilar 2010.

Källsortering
En ny punkt i miljövisionen är att läkemedel som kan hota miljön ska ses över och landstinget har som mål att vara en pådrivande kraft i att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan.

Landstinget vill också minska sitt avfall genom att använda mer flergångprodukter framför engångsprodukter. Dessutom ska alla verksamheter börja källsortera sina förpackningar.

Handlingsplaner för personal
För att landstingets medarbetare ska få kunskap om miljömålen har man nu tagit fram handlingsplaner och ett mål är att varje verksamhet också ska ha ett miljöombud.

– Miljöenheten har nu tagit fram handlingsplaner för 2007. Det är ett första steg för att uppfylla den vision och de mål för miljöarbete som politiskt har antagits i landstinget, säger Elisabeth Törnqvist.