Stor kraftledning kan hamna i Östergötland

Det ser ut som att den stora kraftledningen Sydlänken som planeras dras från Hallsberg i Örebro län till Hörby i Skåne kommer att gå igenom Östergötland.

Svenska kraftnät som utreder frågan har strukit alternativet att dra luftledningar på västra sidan av Vättern.

Nu återstår tre alternativ, antingen nedgrävd på västra eller östra sidan av Vättern eller via luftledning på östgötasidan.

Kritik från LRF

Lantbrukarnas riksförbund i Östergötland har tidigare uttryckt oro för att ledningarna kan komma att hamna i luften, ett alternativ som tar mycket mark i anspråk.

Runt 700 yttranden har kommit in till Svenska kraftnät från kommuner, länsstyrelser, privatpersoner och organisationer och alla är de med mycket få undantag eniga om att en nedgrävd ledning är bäst, både ur ett miljöperspektiv då stora ytor mark måste användas för en luftburen ledning men också för att skog och jordbruksmark försvinner med en 44 meter bred ledningsgata.

Stora skillnader i kostnader

Fördelen med en luftburen ledning är att den blir billigare att bygga. Det är nu upp till Svenska kraftnäts styrelse att ta beslut om vilken teknik som skall användas, något som inte är klart trots det massiva motståndet mot en luftburen ledning.