Äldre mer nöjda med vården än yngre

Drygt 70 procent av de östgötar som sökt öppenvård vid något av sjukhusen i länet är nöjda. Det visar den patientenkät som skickades ut till 19 000 patienter tidigare i år.

Enkäten visar bland annat att äldre patienter är mer nöjda än yngre och patienter med förbokat besök är mer nöjda än de som söker akut vård. Väntetiden har ett direkt samband med hur nöjd patienten är. Det kan gälla väntan på en remiss, besök eller väntan på akuten.

Mest nöjda är patienterna som behandlats vid anestesi- och operationscentrum, hjärtcentrum, rekonstruktionscentrum samt kirurgi- och onkologicentrum. Barn- och kvinnocentrum och närsjukvården i östra Östergötland har sedan den senaste enkäten för två år sedan ökat andelen nöjda patienter.

– Det är roligt att se att vi har förbättrat oss på flera viktiga områden. Sedan den förra enkäten har vi drivit ett systematiskt förbättringsarbete utifrån de resultat vi kunde se då, säger Lena Lundgren, tillförordnad landstingsdirektör.

I enkäten har patienter bland annat svarat på frågor om väntetider och bemötande.

Till hösten kommer en ny patientenkät till patienter inom slutenvård och primärvård.