Åtvidaberg

Död ved viktig del i nytt naturreservat

Ristskeda i Åtvidabergs kommun blir nytt naturreservat.

Det nya reservatet består av cirka 32 hektar barrträdsdominerad naturskog med ett stort inslag av lövträd och död ved.

Tack vare att det finns gott om död ved i olika former inom området har det inneburit att bland annat ett par olika orkidéarter som växer på liggande trädstammar, fortfarande finns kvar.

I östra delen av reservatet finns resterna av en gammal kolarkoja och minst en kolmila som har krävt ved och därför har det troligen förekommit en viss huggning av träd, men aldrig några hyggen.