Flygets telecentral utslaget - flera gånger

Vid sex olika tillfällen det senaste året har flygets telecentral i länet slagits ut. Luftfartsinspektionen ser allvarligt på det inträffade och har utrett varför centralen slutat fungera och kommunikationsproblem mellan marken och planen uppstått.
Istället har reservsystem fått startas för att kommunikationen skulle fungera. Hans Kjäll på Luftfartsinspektionen säger att det naturligtvis inte är bra. Därför har inspektionen utrett händelsen. Flera tekniska fel hittades men ska nu vara åtgärdade. Enligt inspektionen förekom det inte någon risk för flygpassagerarna när problemen inträffade, men det kunde ha blivit större problem om trafikbelastningen varit högre.