Söderköping

Ny vindkraft i Söderköping på gång

Ett vindkraftsföretag vill sätta upp 17 vindkraftverk i Söderköping på gränsen mot Valdemarsvik. Enligt företaget så har kommunen redan ställt sig positiva till förslaget och Försvarsmakten skriver i ett yttrande till företaget att dom inte har något emot att verken uppförs.

En förutsättning för att det ska bli en vindkraftspark är att markägarna arrenderar ut marken, något som kanske kan locka då ersättningen brukar ligga på cirka 100 000 kronor per vindkraftverk och år.

Men ännu har man inte ansökt om något tillstånd från länsstyrelsen i Östergötland för att få uppföra verken. Om man får alla nödvändiga tillstånd kan byggstart tidigast ske om cirka 1,5 år.

Vindkraftverken planeras att uppföras i Gränsnäs, Norrum och Häljelöt.