Norrköping

Verksanställda är stressade

Sex av tio anställda på Migrationsverket tycker att arbetssituationen blivit allt mer pressad under det senaste året.  

Det framgår av en medarbetareenkät där drygt 2200 personer svarat.

Enkäten visar också att drygt var tionde anställd har utsatts för våld eller hot på jobbet under året som gått.