Risk att fornlämningar skadas då elledningar ska grävas ner

Det finns en risk att fornlämningar skadas när de elledningar som blåste ner med stormen Gudrun ska grävas ner i marken.
På länsstyrelsen har man överösts av ansökningar från kraftbolag som vill lägga ner ledningarna under jord men har svårt att hinna med alla ärenden.

Carin Clareus är biträdande länsantikvarie säger att det blåst ner väldigt mycket luftledningar och att skogen är dåligt inveterad.
Det är långa sträckor ellkablar som skall grävas ner i marken, och det är stora högar med ansökningar från kraftbolagen som ligger på Carin Clareus skrivbord.
Det svåra är att veta om det finns några fornlämningar där ledningarna skall gå fram och att hinna undersöka områdena och behandla ansökningarna innnan vintern kommer.
Förut har kraftbolagen varit dåliga på att lämna in ansökningarna i tid.
Men det har blivit bättre sen länsstyrelsen haft seminarium tillsammans med företagen och informerat om att det tar tid att behandla alla ärenden som måste ta hänsyn till både natur och kulturvärden.
Vattenfall har hittills flest ansökningar medan Sydkraft ännu inte har lämnat in särskilt många.
Carin Clareus tror att det blir svårt att rädda alla de fornlämningar som finns i markerna då länsstyrelsens resurser är begränsade.