Skogsbruket i skärgården kan komma att öka

Nya riktlinjer för hur skogen i östskötaskärgården ska skötas om utreds nu av Skogsstyrelsen.
Förslaget är snart klart och kan innebära ett ökat skogsbruk i både Östergötland och Kalmar län.

Det utökade skogsbruket måste dock ske på sätt som skyddar den värdefulla naturen. Det säger Bo Thor, skogstekniker på Skogsstyrelsen i Linköping.
- Vi försöker att utveckla skogsskötselmetoder så att man kan sköta skogen och ändå ha den kvar. Samtidigt som vi betonar att skogen är en väldigt viktig resurs för dem som bor där ute. Ska man kunna bo kvar i den glesbygd, som kusten och skärgården ändå är, då måste man få bruka sin skog och få de inkomsterna.
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har under flera år inventerat naturvärdena i skärgården och nu har ett förslag till riktlinjer för skötseln av skogen varit ute på remiss hos bland andra skogsbolag, naturskyddsföreningen och intresserade privatpersoner.
Ambitionen är att alla intressen ska kunna enas om att viss skog ska kunna avverkas men bara under förutsättning att känsliga områden skyddas. Men naturvårdsintressena tycker att skogsstyrelsen uppmuntrar till för mycket skogsbruk, medans skogsbolagen anser att naturvården har fått för stor roll.
Bo Thor tror dock inte att konflikten mellan intressena ska behöva bli så stor eftersom riktlinjerna handlar mer om hur samarbetet ska kunna stärkas mellan skogsintressena än hur skogsbruket ska bedrivas.