Stor konferens om äldres livsvillkor idag

I Borlänge hålls idag en stor konferans om aktuell forskning inom äldreområdet. Det är landstinget Dalarna, Högskolan Dalarna och Dalarnas Forskningsråd som presenterar ett tjugotal studier om äldre och de äldres livssvillkor.

En av de många seminarier som kommer att hållas för personal som jobbar med äldre, handlar om hemtjänstyrket i förändring, det berättar Claes Herlitz forskningsledare vid Dalarnas Forskningsråd.

I en forskning - som har bedrivits i fem år - har Renita Sörensdotter vid Dalarnas Forskningsråd följt hemtjänstpersonal i Dalarna och Stockholm. Och en förändring som forskningen visar är att allt fler män och personer med utomnordisk bakgrund jobbar inom hemtjänsten, särskilt i storstadsregionerna. Förändringarna är dock inte lika stora här i Dalarna.