Enviken

Domstol stoppar kraftplaner

Miljödomstolen stoppar det nya kraftverk som Enviken Elkraft vill bygga i Kolningsån tre mil norr om Falun. Den ekonomiska nyttan uppväger inte skadorna på miljön, anser domstolen.

Enviken Elkraft, en ekonomisk förening, har ansökt om att få bygga en damm och en kraftstation på samma plats där den till stora delar raserade gamla kvarndammen ligger.

Investeringskostnaden har beräknats till 8,3 miljoner kronor och kraftverkets årsproduktion skulle bli 1 200 000 kilowattimmar.

Enviken Elkraft har hävdat att byggets påverkan på natur- och kulturvärden, rörligt friluftsliv och fiske bara skulle bli marginell.

Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan, liksom miljönämnden i Falu kommun. Men en del andra remissinsatser har sagt nej, t ex Fiskeriverket och Kammarkollegiet. De hävdar att bygget skulle hota det bestånd av harr som finns i ån.

Miljödomstolen gör nu bedömningen att den ekonomiska nyttan av kraftverket och dess begränsade bidrag till energiförsörjningen inte uppväger skadorna från naturvårdssynpunkt. Domstolen betonar bl a att en av Falu kommuns få kvarvarande strömvattensträckor skulle försvinna och därmed också harrens reproduktionsområde.