Kvicksilverhalter utreds

Nu ska de höga kvicksilverhalterna i Marnästjärn i Ludvika tätort undersökas närmare.
Kommunen har sökt pengar hos länsstyrelsen för att ta reda på i vilken utsträckning kvicksilvret sprids till närliggande vattensystem. Kvicksilvret i sjön antas härröra från ABB:s produktion av jonventiler på 60-talet. Den totala kostnaden för undersökningen beräknas till 550 000 kronor. Tanken är att kostnaden ska delas mellan staten, ABB och kommunen.