Krafttag mot ekonomiskt fusk efterlyses

Hårdare tag mot ekonomisk dopning är en av punkterna som kommer att diskuteras på Riksidrottsmötet i Örebro i helgen.

Motion om tuffare tag
Det finns en motion om stadgeändring där personer som gör sig skyldiga till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadar idrottens anseende ska kunna straffas.

De föreslagna straffskalan inkluderar allt ifrån tillrättavisningar, böter till avstängning i upp till två år samt för föreningar också nedflyttning eller poängavdrag.

Förslaget till stadgeändring har varit ute på remiss och de specialförbund som svarat har varit positiva. Men problemet är att ekonomisk dopning ofta handlar om skattebrott. Och skattebrott tar ofta många år innan en dom vinner laga kraft.

Kännbara straff med juridisk baksida
En förening som drabbas av nedflyttning skulle kunna frikännas i domstol sex, sju, kanske åtta år senare. Jerker Löfgren är RF:s expert på området och är medveten om problematiken kring frågan.

Löfgren vill ändå att motionen drivs igenom eftersom den sänder en viktig signal till idrotten att man inte accepterar ekonomisk dopning och att det kan utdömas straff precis som när människor dopar sig. Men han är medveten om att det kan bli fel någon gång.

Idag kan böter på 250 000 kronor utdömas. Det finns en motion om att fördubbla summan till en halv miljon. RF håller för övrigt på med en enkätundersökning hos allmänheten hur man ser på hur idrotten hanterar sina skatter.

Organisationsnummer saknas
Där är det intressant att veta att av landets cirka 22 000 idrottsföreningar saknar 17 000 ett organisationsnummer hos Skatteverket.

Alla som sysslar med affärer över 100:- ska ha ett sådant nummer och Skatteverket tycker att det är märkligt att inte fler föreningar är registerade.

Större stöd – sammanslagen organisation
Andra frågor som kommer att diskuteras är att idrotten vill ha större stöd från staten. En promille av bruttonationalprodukten vore rimligt, anser RF. Det skulle betyda att dagens stöd på 1,7 miljarder borde upp till 2,8 miljarder.

Frågan om att slå samman RF och SOK upp på nytt. En infekterad fråga där SOK kämpar emot med näbbar och klor medan RF tycker att det vore bra för idrotten gentemot samhället om idrotten stod enad under en organisation.

Mats Dahlberg
mats.dahlberg@sr.se