Ruotsin hallituksen vastaus

Pohjoismaisen yhteistyöministeri Cristina Husmark Pehrssonin vastaus

Svar på fråga E 1/2008 från Nordiska rådets medlem, Marit Feldt-Ranta, till Sveriges regering om förbud mot att tala finska på offentliga arbetsplatser Nordiska rådets medlem Marit Feldt-Ranta från socialdemokratiska gruppen har ställt frågan till Sveriges regering om vad den svenska regeringen avser vidta för åtgärder för att eliminera ”ovan beskrivna problem”. Frågan är ställd mot bakgrund av ett beslut från ensocialförvaltning om användandet av finska inom förvaltningen.

Jag har inhämtat att frågan som Marit Feldt-Ranta tar upp är anmäld till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Som statsråd bör jag inte kommentera ett pågående ärende. Mitt svar blir därför mer generellt om den statliga minoritetspolitiken.

År 1999 beslutade riksdagen att på regeringens förslag godkänna att Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom detta beslut erkändes finska språket som ett minoritetsspråk i Sverige. Till exempel kan nämnas att enligt artikel 10 iden förstnämnda konventionen ska den som tillhör en nationell minoritet har rätt att fritt och utan ingripande använda sitt minoritetsspråk privat och offentligt, och såväl muntligt som skriftligt.

Minoritetspolitiken är i dag ett eget politikområde i statsbudgeten. Det övergripande målet för politikområdet är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. En rad olika åtgärder har vidtagits för att stödja de nationella minoritetsspråken.

REGERINGSKANSLIET

Utrikesdepartementet

2008-02-08

Ministern för nordiskt samarbete

Utrikesdepartementet Utkast 2(2)

Här bör särskilt nämnas införandet av lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Denna lag reglerar enskildas rätt att använda finska och meänkieli i sju kommuner i Norrbotten, så kallat språkligt förvaltningsområde, vid kontakter med myndigheter och domstolar. Som framgår av ovanstående är dock finska språket erkänt som minoritetsspråk i hela landet.

För närvarande bereds ett förslag från en särskild utredare – Utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01) – om en utvidgning av det språkliga förvaltningsområdet för finska. Vidare har en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en språklag i vilken det svenska språkets status ska regleras (dir. 2007:17 samt tilläggsdirektiv 2007:181). Inom ramen för uppdraget ska utredaren även överväga om det i en sådan lag bör införas bestämmelser om bland annat de nationella minoritetsspråken. Frågor om de nationella minoritetsspråken är således högst aktuella i flerasammanhang.

Cristina Husmark Pehrsson
Minister för nordiskt samarbete

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.