Informativnoproramo

Kurkesko Eko 2009-07-13

Nevipe ando Kurkesko Eko ando kurko savo nakhlja.

  • G8 kedipe andi Italia vakerolpe kotar e klima andi lumia.
  • Te kerdjan jekh kriminalno buti shaj o them te na doltut o Shvedsko pasaporti.
  • EU kedipe pe manushengo sastipe ando foro o Jönköping.
  • OECD dol shukar kritika e Shvedskake kaj zutinen e chorolje themen.

Artiklia ando Kurkesko Eko.

  • O ERTF gatisarol o alosaribe ando 2009 bersh ando Shvedo, ashunen so vakerol o Stevo Kuzikov savo si deputato ando ERTF.
  • Resande save aven kotar o Englado thaj Irlando keren ano kalo buti thaj hohaven e manushen ando Shvedo hramonen e Shvedske gazete.