Le nasvale musaj te phiren ando Arebtsförmedling

Buth anda nasvale zi po khaver bersh trubona te zian te phiren ando Arbetsförmedling pe korsura te shaj denle sjukersättning/ love pe nasvale lila. Le manushen si buchia ale kaj pe nasvale lilaj musaji lemge te phiren pe introduktionprogramura kaj o Arbetsförmedling te shaj denle love. O Arbetsdörmedling mangel khatar le nasvale te skirin pe andre lende sar manush kaj rodel buchi ale le manushen si lenge buchia ale chi birin narazie te kheren buchi ke nasvalej aj si len lila khatar le doktorura ke nasvalej thaj chi acharen o senso khatar kdal neve regulora.