Statestika pe bibuciake manush ando Shvedo

Statistiskacentralbyrån (SCB) sikavel ke ando april kado bersh sas 483 00 manush bi buciako. Kado si 80 000 manush maj bu tsar de jekh bersh kodolestar tela sa kodi vrama, kadal siffri si maj uce sar khaj ghindonas pe.

Manush so sas ande buci mashkar e bersh 15 – 74 ando april osas 4 465 000 manush. Sar jekh dikipe po jekh bersh maj anglal nas statesticno diferencia. E mursh len akanak maj but bucia sar e dzuvlia sikavel kado sikajipe khatar o SCB