Skola si opre shutini pe kris anda diskriminacia pe rom

Vetlanda kommuna rizikulij akanak te pocinel jekh baro pocinimasko straffo pe 200 000 
anda kodo ke romane chavora sas diskriminovane thaj trakasovane ande peski shkola.

Kadi si e angluni krisi so i diskrimineringsombudsmannen ingrel andre ande krisi pa skolaki responsebilita pe diskriminacia.

E shkola si te avel jekh pacako than khaj si e chavorenge mishto thaj na chorres thaj nasules phenel o resande rom o Ralf Novak Rosengren

O Ralf Novak Rosengren las kontakto kusa o DO de trin bersh kodolestar ke von line sama ke e skola ande Vetlanda chi zhutinas e chavoren pala kodo ke lenge chavora nakhenas bare trakaseri thaj vi mardzionas khatar raklora anda kodo ke von sas rom.

Leski shejori acharles pe kade chorres ande skola ke vi pandavlas pe ande toaletta

O DO las kadi buci ando vast thaj dikle ke o dat thaj e dej phenas chachipe, ke e skola chi kerlas dosta ande kadi buci te zhutin e chavoren ande skola.

DO ingrel kadi buci ande kris akanak ke e skola chi las peski responsebilita zhutimasa kana von line sama ke sas etnicno diskriminacia pe e romane chavora.

E skolako sherutno ande Vetlanda kommuna o Hans Svensson phenel ke vov thaj leske buciara kerde sa so von birinas te lashiaren e situatcia e romane chavorenge.

Akanak mangel o DO jekh pocinimasko straffo pe 100 000  pe sako chavoro khatar e kommuna thaj e krisi lel pe po kaver kurko