Flamenco

7:02 min

Flamenco si jekh khelipe so si baro ande Spania kusa bari energia, briga, losh thaj teatro.
But manush phenen ke kado khelipe si romano so e Espania las kharring pheste. But manush pindzaren ande Espania ke e rom si e maj lashie khelitora ande Flamenco ke si e romen jekh maj bari energia thaj bari dukh ando khelipe.

Puerto Flamenco anda Sevillia vorbija pa kado khelipe thaj djilabipe.