Phure manush shaj trajin khetane

O regering shutas jekh proposalo te pharuven o zakono te shaj avel khade ke phure phari shaj trajin khetane vi te si khade ke ferik jekhes anda lende trobuj zutipe ande phurengo kher.

De pansh bersh kodoleske pharudzilasas o zakono ke phure phari save trobun ande phurenge khera te trajin aba shaj kheren kodo khetane.

Ale o problemo ashilas pharenge save si ferik jekh anda lende nasvalo thaj trobuj ande phurengo kher te avel. E media las opre pherdo kasave fall kaj phure musaj sas te aven seperovani jekh jekh jekhestar.

Pherdo komuni anda phende andine andre jekh pravo kaj shaj sol duj phure aven khetane ande phurengo kher vi te si khade ke ferik jekhes anda lende trobuj zutipe.

Ale akanak o regering khamel te anel andre khado pravo te avel ando zakono. Äldreministerka Maria Larsson khamel khado pravo aba te lel than 1 juli po khaver bersh ale neve love naj pomenime.