Nationalno

Swedo nirisardas o VM ando Bandy

O Swedo nirisardas o vm-finalo ando bandy arachi karing e russia 5-4 ando Almaty ando Kazakstano.

Kana 20 minuti ashilesas tordjolas 4-2 la russiake, no po agor birisardas o swedo po siggo te kerel trin bramki aj kadi nirisarde von intrego finalo.