Nationalno

E nashutne kotar o Balkan kerde shukar integracia ando Shvedo

5:44 min

Gelo relativno mishto e manushenge save nashlje kotar o Balkan ano Shvedo kotar o anglunipe e beshekso 1990. Specialno odoljenge saven hine chavore kan nashlje kotar o maripe kan sas ani purani Jugoslavia. Mothovol jekh rodipe, studia savi kerda o  arbetsmarknadsdepartementet. E integraciako ministri o Erik Ullenhag phenol kaj akava rezultati mothvol savi si e avdiveski migracia.

Kana dikha maj palal andi vrama, djal relativno mishto e manushengen save avilje te train ando Shvedo. Nakhlas 15 bersh thja amen dikhlam maj pashe sar gelo akalje grupake. Odoljen saven hine chavore kana nashlje, ljenge fakticno gelo mishto ando Shvedo, phenda e integraciako ministari o Erik Ullenhag.

Akija si jekh grupa save si majbut se 75.000 personia save alje kotar e purani Jugoslavia mothol akija studia. O bibucharipe avdive si maj telje mashakr e nashutne kotar o Balkan se so si mashkar e persone save si bijame ando them, thaj si majbut djuvlja se musha saven nanane buchi. Numa odoljen saven sas chavore kana alje sar nashutne ljenge dichol thaj mothol jekh majalcho anglunipe. majbut se odola save si bijame ando them, von keren studie ando univerziteti, thaj e grupa saven avdive si 30 bersh si dji ke 80 procentia so keren vareso (sysselsättning).

Thaj mashkar e nashutnege chavore kotar o Balkan thaj odola save si ando Shvedo bijame naj varesavi diferenca.

Odoljenge save sas mashkar e 20 thaj 30 bershenge kana avilje ando Shvedo gelo but mishto. Shaj te phenas kaj sa odola save rodolje arakhibe ando Shvedo si terne thaj von vi kerne posibilita (skapar möjljighetr). Jekh javer faktori savo shaj te dikha si ljengo edukaciako levelo. Odoljenge saven si uchi shkola ljenge djal mishto. Avdive si amen jekh po bari proba-utmaning, avdive aven pobuder manusha save aven ando Shvedo numa naj ljen uchi edukacia sar so sas e nashutnen kotar o Balkan. O trito faktori savo kheljol jekh rola si kaj shaj te avel phare kan roden buchi te sana djuvlji ja se mush. Si but diferntno kon ljol buchi te sana djuvlji ja se mush, pheol o Erik Ullenhag.

Te shaj ikljova po agor e probljemisko e neve nashutnenca save aven avdive sar exemplo kotar e Somalia thaj Syria, trubul te cholpe e buchi ano fokus kotar o angluno dive, phenol o integratinsminister.

Numa e nashutne save avilje kotar o 2000 bersh shaj te avel ljenge maj phere varesar te huljen ando them te keren (anpasa) ando Shevdo se so kerde e nashutne kotar o Balkan, e integraciako ministari Erik Ullenhag dikhol javer chane thaj na pachal kaj shaj ja se trubul te avel kade phare.

Me na pachav kaj trubul gade te phena kaj sas po kolaj e manushenge save alje kotar o Balkan se so si e manusheng save avdive nashen kotar e Syria. Angal amen samen bi lache gindia (fördumarna) kotar e manush save alje kotar o Finlando, thaj palo 15 bersh sa akala chelalje gindia gelje ko manusha save alje kotar o Balkan. Akana phena kaj e manushenge save alje kotar o Balkan hine po kolaj odoljestar so on alje kotar e Evropa. Numa odoljestar amen trubul te akarkhamen kotar gade typia e kulturake dikhibaske. Trubul te gindina sar thaj so e manusha save roden arakhibe ando amaro them shaj te keren.

Uzalo odova so ushtel upre e cifra e nashutnengi save aven ane palune bersha, musaj te damen gindo kaj andi odoja vrama alje but nashutne phenol o Erik Ullenhag- Ano bersh 1994 dji ke 60 000 persone ljilje azil ando Shvedo. Avdive o maj baro pharipe si kaj e nashutne musaj te achon ano flyktingförläggningar-ja se ane kampia e azilantienge uzalo odova kaj ljilje o azili te achon ando Shvedo phenol e integraciako ministari. Numa si vadje pharimata phenol vov.

Jekh integraciaki politika sava sila fokus pe e buchi thaj e shvedoski chib si o fundo save rturbl te kernepe paroimata andi integraciaki politika. Akava si o chao drom, thaj kana vakera sar te avolpe dji ke buchi, trubul te dikha, troman e firme te den buchi, te shaj avel jekh buchi kaj shaj te djalpe, thaj sar shaj te pahagolpe e diskriminacia, numa vi gothe chi sam gata. Si mansuh save hacharenpe diskrimirime kana roden buchi. Amen kerdam varesavi buchi pe kava puchibe numa pachav vi kaj si vadje te kerolpe phenda e integraciako ministari o Erik Ullenhag