Försäkringskassan khamel te zanel khana meres

Försäkringskassan manglas jekh skirime intyg khatar jekh 23-bershengo cancer nasvalo mursh jekh intyg khatar le doktorura kaj sikhavel e data khana von ghindon ke o 23-bershengo site merel thaj khado von mangen anda sjukpenning. Khana vov phendas ke khamel te mukhel e bolnjica thaj te zaltar khere, anda khado ke khamel peske finalni dzes khere te avel atunchi las e Försäkringskassan thaj manglas o intyg. Phala khado las e Försäkringskassan thaj manglas ertechia lestar thaj lela maj dur pesko sjukpenning.