Nationalno

E persone save si bi ljiljengo shaj te keren jekh karta ane Bibljoteke

O Kulturnämnden ano Stockholm anda decizia kaj e persone save si bi ljiljengo shaj te djan ane foroske bibljoteke te ljen undjilje jekh knjiga te djinen. E karat e Bibljotekaji savi ka delpe ljenge ka avol jekhe vramaski thaj voj ka trajnol jkeh bersh. Ano Malmö akava shaipe sas kotar o milaj ano bersh savo nakhla. Nja musaj te ovol tut personako numero, e kata shaj te kere numa te sas tu e-postadresa. Prekal o Migrationsverket avdive ano Shvedo si cirka 10 000-50 000 persone save bi ljiljengo.