Explosia ando jekh lokal kaj chidnepe e Kurdia

E rat ando than e Fitija, Stockholmo ashundape jekh zoralji explosia ando lokalo kaj chidenep e kurdia. Khonik naj maldo andi akaji zoralji explosia.

E manush save ashunde thaj diklje e explosia phenen kaj diklje jekh lolo tuv thaj kaj e feljaster padjilje.

E Policia phanda o than kaj sas o incidento thaj kerol teknichno dikhen so kerdape gothe po than. Sa akava rubricirinolpe sar oficialno daravno than.