هه‌سه‌ن

نویسه‌و سیامه‌ند هه‌ورامی

دیا مدیۆ مه‌لێ خه‌ریكه‌نه‌ ئێێرو یاپراخه‌كا كه‌رۆ.

ـ كناچێ هۆشو وێت بۆت نه‌سۆچی ! ئاخر سه‌رپۆشی نایلۆن و ئێێرشا كه‌ی واته‌ن؟ چی یو‌ه‌ مه‌ده‌ی چۆر؟!

مه‌لێ به‌ چه‌مێ دوكه‌ڵ گه‌سێوه‌ سه‌ره‌ش به‌رز كه‌ردۆۆ و ماچۆ : نا نا مه‌ته‌رسه‌!

چه‌مش جه مه‌لێ بڕی و دیا ئاسمانۆۆری ، پۆپه‌و سۆنیۆۆ په‌ڵێو هۆۆری چه‌رمه‌ش كه‌ردۆۆ چه‌م ” نا نا مه‌وارو ، هه‌وا وه‌شا”.

شه‌ماڵی له‌ره‌ش وسه‌بێ چناره‌كه‌و ته‌ڵانێ وارینێ و ئێدیچ ته‌وه‌نه‌كێش لكنێێ بێ سینه‌شه‌ره‌ و یاگێ وێشه‌نه‌ ئێ و لوێ.

ده‌نگو كاكه‌یش ئاردۆۆ وێشه‌ره‌،

ـ كۆره‌ ده‌ی بده‌ ته‌وه‌نه‌كێ ! چی وڕ بیه‌نی؟

ـ ها كاكه‌ گیان!

كۆچێ هه‌ڵای نامێێ بێنێ مڵكه‌ره‌ . هه‌ر ڕوێو هه‌وا وه‌ش بیێێ مه‌ردم ئێ مڵكه‌ره‌ و ده‌س دێ هه‌رمانا دلێ مڵكیۆۆ ، كه‌ڵه‌كێ نیێنێێ و شه‌خه‌ڵ پاك كه‌رێنێێ . ئارۆ ئێد و كاكه‌ش خه‌ریكێ ئه‌وه نیای ئا كه‌ڵه‌كه‌‌ وڕێێ بێنێ . كاكه‌ش ئۆسا بێ و ئێدیچ وه‌ر ده‌سیش كه‌رێ . نامێش هه‌سه‌ن بێ ، دوانزه‌ ساڵێش بێ و زاڕۆڵه‌و یه‌ره‌مو یانه‌ی بێ .

كاكه‌ش و مه‌لێ واڵێش چێدی گۆۆره‌ته‌رێ بێنێ .

شه‌ماڵ بوه‌و یاپراخا گه‌ڵای تازه‌ی پێچنێ دوكه‌ڵۆۆ و دێ ده‌ماخشۆۆری . ته‌وه‌نێوه‌ی ته‌ره‌ش ئامادێ كه‌ردێ بێ و مدرا بێ دیارو كاكه‌یشۆۆ . كاكه‌ش خجڵو ڕێك وسه‌ی ته‌وه‌نێوێ گۆۆرێ بێ . ته‌وه‌نه‌كێ ناباره‌ بێ و په‌یش نه‌مۆمیێ!،

ـ كاكه‌ گیان قۆربانه‌ت بو هۆشو وێت بۆت ، په‌نجێت نه‌كوی!

دیاوه‌ هارگاكێره‌.

ـ مه‌لێ دا بزانه‌ یاپراخه‌كێ نه‌سۆچا!

ئه‌داش ماچۆ نا زوا ، مه‌نه‌نشا.‌

ـ ده‌ی ئاخر ئێمه‌ ئاورامانه‌ .

خه‌مش بێ هه‌م چێوێو ڕوه‌ بدۆ . تاته‌شا پار مه‌رده‌ بێ ، چا وه‌ختۆۆ ئه‌دێێشا هه‌ر چند جارێو زۆۆق تێكێ دێێ بێنێ . به فره‌و چێوا گنێوه‌ ویرو تاته‌یشا و شیوه‌ن هه‌س كه‌رێ .

به‌موچو ده‌سیش سه‌ره‌ش كڵاشتش و ماچۆ: كاكه‌ گیان ده‌ست وه‌ش بۆ، ده‌ی دینم مه‌ر هه‌ر ئۆسا حه‌مه‌ی هه‌رمانه‌ی چیمنێشه‌ كه‌ردێ بۆ ، ده‌سه‌كات شۆره‌ و با بلمێ تیكێو نان بوه‌رمێ .

ـ په‌له‌ مه‌كه‌ره‌ با یاپراخه‌‌كێ بیاوا په‌نه‌ !

ـ كۆره‌ كاكه‌ ئاخر خه‌مما هه‌م چێوێو ڕوه‌ بدۆ و ئه‌دام پێسه‌ گرد جارێوی كه‌رۆشۆۆ به‌زم و نازۆ

بوه‌رمێشا !

ـ باوه‌ڕم نیا مه‌ته‌رسه‌ !

ڕۆجیار یاوا بێ دوه‌لای ئاسمانی ، شه‌ماڵ كه‌ی به‌ وه‌ره‌شێڵا كه‌رێ ، سه‌یێ وه‌شێ بیێ بێنێ و كه‌ڵه‌كه‌كێ یاوێێ بێ بیبنگا. چه‌نی كاكه‌یش ده‌سشا جه‌ هه‌رمانێ كێشت و ڕوه‌شا نیا ئۆۆ به‌نگاكه‌ی . تا كاكه‌ش ده‌سێش شتێره‌ ئێد ته‌موه‌و كه‌ڵه‌كه‌و لا به‌نگاكه‌یۆۆ دویه‌ر په‌لێ كنیواڵیش كه‌نده‌ و چه‌نی شته‌ی ده‌سه‌كاش ئادێچه‌ش ئاوی كێشته‌.

بوه‌و یاپراخا گه‌ڵای تازه‌ی و شویتی ئا ده‌ور و به‌رشه‌ ته‌نا بێ . كۆچێو ئۆۆ لا هارگاكێوه‌ سه‌رو گڵێمێوێوه‌ هه‌ر یۆ گۆشێوۆۆ نیشتێره‌ . ئه‌داشا به‌ فه‌قیانێ گجیه‌كه‌یش نه‌ما گۆشێ قابله‌مه‌كه‌ی و هاڵیش كه‌رده‌ره‌ دلێ سینیێوی و ماچو : دا مه‌لێ گیان ئا كه‌رێ بده‌ !

مه‌لێ نه‌ما كاسه‌و كه‌ره‌كێ و داش ده‌سو ئه‌دێێشۆۆ . ئه‌داشا به‌ چه‌مچه‌ چوینه‌كه‌ی دوێ چه‌مچێ كه‌رێش نیا سه‌رو  یاپراخه‌كاوه . كه‌رێ وه‌رو گه‌رمای به‌ په‌له‌ پی دیم و پۆۆ دیمه‌ره‌ وێش داره‌ . هه‌ر یۆ سه‌رو نانشا نیا سه‌رو زه‌نگۆڵیۆۆ و هه‌ر كام به‌ مه‌زه‌نده‌ ئانده‌ بێ دۆۆرو یاپراخێوێنه‌ نانی وێمانه‌ش بڕیه‌ بێ و گرته‌بێشه‌نه‌ یاپراخێوێ . هه‌ڵای فو كه‌رده‌یه‌نه‌ بێنێ ده‌نگو ئه‌دێێ به‌رز بیۆۆ ” چند حه‌ز به‌ یاپراخا گه‌ڵای تازه‌ی كه‌رێ چه‌مه‌كێم كۆرێ با !”.

سۆزو ئاوازه‌و ئه‌دێێ چانه‌یه‌نه‌ نه‌بێ زاڕۆڵه‌ چه‌نه‌به‌رش بێێ . هه‌ر كه‌س فریا كۆۆته‌ بێ و یاپراخه‌كێش نیێێ بێ د‌‌ه‌م گیرش وارده‌ ده‌سۆۆ ، ئانه‌یچه نه‌یاوابێ پۆره‌ ده‌سشۆۆ مه‌نۆۆ . شیوه‌ن گه‌رم بی ، دوه‌ كناچه‌كه‌ی بانگشا هۆر دا ،  كاكه‌ش لواوه لا و ئیدیچ كێشتشۆۆ كه‌نار .

وێره‌گا لابلای دوه‌نه‌ره‌ی كاكه‌ش له‌قه‌ هێزمێو سه‌رو شانه‌یشۆۆ و ئێد و ئه‌داش و مه‌لێ واڵێچش هه‌ر یۆ كۆڵێو كۆڵێشاوه‌ بێ . مه‌لێ ده‌رزێو چۆكڵێ و ئێد كۆڵێو گیواو و ئه‌داشا قابله‌مه‌ یاپراخه‌كه  .

دیا كۆڵه‌كه‌و ئه‌دێێشه‌ره‌ ” تۆ واچی بازو وێره‌گا بوه‌رمێشا ؟ به‌ش هیچ ڕوه‌ نه‌دۆ ، باوه‌ڕ مه‌كه‌رو ، ئه‌دام هه‌ر چێوێو مێزووه‌ !”

‌‌‌هه‌سه‌رێوه‌ به‌ غار داش لاشانه‌ ، عه‌به‌و ........ سه‌رشۆۆ بێ ، وه‌خت بێ كناچه‌ گۆلانه‌كێ كه‌رۆ چێرۆۆ ، كاكه‌ش توڕه‌ بی.

ـ نا نا كاكه‌ گیان قوربانه‌ت بو ! قه‌ید مه‌كه‌رۆ خۆ هیچ نه‌بی .

ـ ده‌ی ئاخر مه‌بۆ بزانۆ جاده‌ی ئاوه‌دانی یاگێ غار كه‌رده‌ی نیه‌نه‌ ؟!

ـ ده‌ی قێێد مه‌كه‌رۆ تۆ وێت ناره‌حه‌ت مه‌كه‌ره‌ !

ده‌گانه‌ كاكه‌ش نه‌ما تۆره‌كێو ئاڵف و ڕوه‌ش نیا گۆۆڕه‌كه‌ی . ئانده‌ش نه‌شی په‌نه‌ و به‌ په‌له‌ گێڵاوه‌ دما . تێك شیه‌ بێ . ئێدش كێشتۆۆ لا .

ـ مزانی تاڵانی به‌رده‌كه‌ تۆپان !

ـ كۆره‌ نه‌واچی؟!

ـ به‌ری وه‌ڵا .

ئیجاره‌ جۆته‌ی ڕوه‌شا نیا گۆۆڕه‌كه‌ی ، بوه‌و په‌ینێ و ئاڵفی كۆنه‌ی تێكه‌ڵ بیه‌ بێ و ڕۆشنایی تاكه‌ ده‌لاقه‌كه‌ی ته‌نیا ڕۆشنایی گۆۆڕه‌كه‌ی بێ . هه‌ره‌ چه‌رمه‌ دلێڕاسه‌و گۆۆڕه‌كه‌یه‌نه‌ بێ كرچه‌ كێشیا بێ . چه‌نی كاكه‌یش به‌ چه‌مێ ته‌ڕێوه‌ دیێێ هه‌نترینیه‌ره‌‌ .

ـ كاكه‌ سه‌ده‌قه‌ت بو با جارێو ئه‌دام نه‌زانۆ !

ـ ده‌ی هه‌ر مشیۆ بزانۆ ؟

ـ ئه‌رێ به‌ڵام با جارێو !

وێره‌گا یانه‌نه گلێرێ بیێ بێنێێ و دۆۆرو سینیه‌كه‌یه‌نه‌ بازنه‌شا به‌سه‌ بێ . كتریه‌و سه‌رو مه‌قه‌ڵیه‌كێچ بێ تاقه‌تیێ كه‌رێ . ماتڵێ بێنێ نان بوه‌را . ده‌نگو شوانه‌ی ئاما ” ماڵ ئاوا، نانو شوانه‌ی ماڵ ئاوا ”

‌‌ئه‌داشا به‌ په‌له‌ ماچۆ : دا كناچێ نانێڤه‌ به‌ره‌ ده‌ پا شوانه‌یه‌ !.

مه‌لێ خێرا نانێوه‌ی  ساقه‌ش ته‌سه‌كه‌نه‌ هۆر چنیه‌ و پله‌كانه‌كاره‌ وه‌سه‌ره‌ . ئانده‌ش نه‌شی په‌نه‌ گێڵاوه‌ . ڕه‌نگه‌ش پرێێ بێ ، به‌ ده‌نگێوی گیریاوه‌ ماچۆ : شوانه‌ ، شوانه‌ ماچۆ ” بزه‌ چاره‌ كۆی كۆشتێنه‌ ”

ـ چێش ؟

ـ بزه‌ چاره‌ كۆی كۆشتێنه‌ و نه‌یاوێێنه‌یچ كاردی .

ئه‌دا به‌ ئاوازۆۆ : یانه‌ی بێ ئاد ، ئینه‌ گرد بێ ئادیا.

هه‌سه‌نیچ كه‌ زاناش ئی جاریچه‌ یاپراخه‌كێ كۆۆتێناوه‌ گێچه‌ڵه‌ ، ڕوه‌ش كه‌رده‌نه‌ ئه‌دێێش و ماچۆ: ئه‌دا هه‌ره‌ چه‌رمه‌یچ تۆپان ! قوربانه‌ت بیه‌نا شیوه‌نو ئادیچی هه‌ر ئیسه‌ كه‌ره‌ و با بڕیۆوه‌!

سۆئێد وه‌هارو 2003


  

بنەمای ڕۆژنامەگەریی ئێمە لەسەر متمانە و بێلایەنییە. ڕادیۆی سوید لە ڕووی سیاسییەوە بێلایەنە. چ لە سیاسەت، ئایین، ئابووری، سوودی گشتی و چ بەرژەوەندیی تایبەتدا
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista