Svierik / Svöörje / Ruoŧŧa

Idag röstar riksdagen om ILO 169

2:49 min

Idag tar riksdagen ställning till ILO 169 och flera andra samepolitiska frågor. Men konstitutionsutskottet, som har behandlat ärendet till riksdagen, vill inte att motionen går igenom.

Följ debatten i riksdagen här under dagen.

Det handlar om en motion från Vänsterpartiet med flera olika krav mot regeringen. Man vill ta fram en vitbok om statens övergrepp mot samer, man vill öka det samiska självstyret och man vill se ett förslag på samlad samepolitik, där man bland annat ska lyfta frågor som rör gruvbrytning och en jämställd rennäringslag. Och så vill man att regeringen ska ta nya initiativ för att ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter.

Men konstitutionsutskottet, som har behandlat ärendet till riksdagen, har yrkat avslag på alla punkterna. Vad gäller ILO 169 menar man att ett arbete redan pågår – och hänvisar till en fyra år gammal utvärdering av en tio år gammal handlingsplan som enligt uppgift bereds inom Regeringskansliet.

– Om riksdagen hade bifallit något yrkande i motionen hade det inte inneburit en ny lagstiftning eller några andra konkreta förändringar, utan en uppmaning till regeringen att jobba vidare med frågorna, och det har vi inte sett något behov av just nu. Vi har haft förtroende för den process som regeringen driver med de samiska frågorna, säger konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén (M).

Kan man inte se det som en lägstanivå att riksdagen ändå uppmanar regeringen att jobba mer med de här frågorna?

– Jo, om vi hade upplevt att regeringen hade gjort ett dåligt jobb, men vi har så här långt sagt att vi har förtroende för den process som sker inom regeringskansliet, säger Norlén.

Från internationella instanser har Sverige upprepade gånger fått kritik just för att man inte har antagit ILO 169. Det handlar om FN:s rasdiskrimineringskommitté, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Europarådets kommission mot rasism och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Och kritiken lär fortsätta. För när frågan nu går till omröstning i riksdagen kommer den inte gå igenom, menar Andreas Norlén, eftersom alla partier utom ett är eniga om avslag för motionen.

– Vi har ju från de olika partierna, genom våra ställningstaganden i utskottet, slagit fast hur vi ser på frågorna för stunden. Det finns en reservation från Vänsterpartiet, men därutöver har alla andra partier varit överens om de här ställningstagandena, säger Norlén.

Riksdagens debatt i frågan börjar klockan 9 idag och beslut väntas efter klockan 16. Den 21 april hålls en interpellationsdebatt om ILO 169 i riksdagen.