Girjas mot staten
Foto: SVT
#GirjasMotStaten

Vi sänder direkt från Girjasrättegången

2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. I februari 2016 vann samebyn i tingsrätten, men staten överklagade domen. Följ med under hovrättsförhandlingarna direkt från Umeå.

Vi sänder webbradio direkt från rättegången. Lyssna idag mellan kl.08.30- 16.00. Våra reportrar David Rydenfalk och Mikaela Sjöstedt livekommenterar under dagen.

David Rydenfalk: Hej och välkomna till vår livekommentering i Girjasmålet. Nu är det dags för Girjas samebys slutanförande. En betydligt större åhörarskara har kommit till hovrätten i Umeå idag, än förra veckan när staten pläderade. Ett överslag ger ett 20-tal entusiaster.

08:34, 11 December 2017

David Rydenfalk: Målet i alla dess delar har prövats i alla dess delar i tingsrätten, säger samebyns advokat Peter Danowsky. Och staten har både i tingsrätten och hovrätten svarat på det Girjas sameby anfört.

08:40, 11 December 2017

David Rydenfalk: Alla relevanta rättsfakta är redovisade i målet, menar Peter Danowsky.

08:42, 11 December 2017

David Rydenfalk: Staten har kritiserat domen från Gällivare tingsrätt, men den är inte sakligt berättigad, menar Danowsky. Som exempel tar samebyn upp sidan 254 i domen från Gällivare.

08:42, 11 December 2017

David Rydenfalk: Staten har inskränkt samebyns rätt att att upplåta jakt och fiske, säger Danowsky i en inledande kommentar.

08:48, 11 December 2017

David Rydenfalk: Målet handlar enligt samebyns advokat om två delar juridiskt sätt.
- Faktiska omständigheter.
- Rättsfrågor.

08:48, 11 December 2017

David Rydenfalk: Utgångspunkter som enligt samebyn torda vara ostridiga
- En förutsättning för den rätt Girjas hävdar är bruket av jakt och fiske i Området
- .Bruket avser sk traditionellt bruk, dvs bruk knutet till det samiska livet.
- Samerna är i Sverige ett urfolk.
- Bruket av marken är väsentligen detsamma i girjas området som det har varit sedan samer först tog marken i anspråk.
- Marken i området lämpar sig i stort sett bara för renskötsel, jakt och fiske.

08:52, 11 December 2017

David Rydenfalk: Det finns en systematik i bevisningen, menar Danowsky.
Området.
Närligannade områden.
Samernas jag och fiske.
Skatt i lappmarken.
Tvister om jakt och fiske.
Myndighetsuttalanden.

08:55, 11 December 2017

David Rydenfalk: Nu redogör samebyns advokat för bevisning för samers bruk av Området 1
- Arkeologiska fynd
- Mulk, Sirkas – ett samiskt fångstsamhälles förändring Kr f – 1600 e Kr.

08:56, 11 December 2017

David Rydenfalk: Riksantikvarieämbetet har enligt Danowsky återgivit det långvariga bruket. Det pekar direkt på samiskt bruk, och är väl dokumenterat sedan stenåldern. Det är intressant, menar Danowsky, ”för i grunden pekar det på det vi vet om samiskt liv idag”.

08:58, 11 December 2017

David Rydenfalk: "Samernas liv är alltså dokumenterat tidigt", säger Danowsky.

08:59, 11 December 2017

David Rydenfalk: Bevisning av samers bruk av Området 2.
Lars Östlund, professor i skogshistoria, om bruket av Området:

09:04, 11 December 2017

David Rydenfalk: 2 sakkunnigutlåtanden
- Uttlåtanden är väl underbyggda genom källhänvisningar, menar Danowsky. Östlund är enligt advokaten i framkant inom forskningsområdet historisk ekologi. Jobbar tvärvetenskapligt och har bedrivit forskningen i över 20 år.

09:05, 11 December 2017

David Rydenfalk: Förhör.
Östlund säger enligt Danowsky att sameområdet varit outforskat. Men på senare har det tillkommit ny teknik för att tolka människors nyttjande, anpassade till nordiska ekosystem.

09:07, 11 December 2017

David Rydenfalk: Man får ett detaljerat mönster över nyttjandet, säger advokaten. Börjar med historiskt källmaterial, för att utröna gränserna, sedan tittar man på bruket på plats genom arkeologiska fynd.

09:08, 11 December 2017

David Rydenfalk: Samebyn har åberopat två uttalanden av Östlund: Man kan säkert säga att det är samer som jagat och fiskat. Det kan konstateras, enligt advokat Danowsky, att staten i motförhöret inte rubbade värdet av det som Lars Östlund redovisat i sina uttlåtanden eller i huvudförhöret.

09:11, 11 December 2017

David Rydenfalk: Nu går Peter Danowsky in på Bevisning av samers bruk av Området 3, och hänvisar till tre personer och dessa verk:
Peter Sköld, Samisk bosättning i Gällivare
Hultblad, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken
Lundmark, Uppbörd, utarmning, utveckling – det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism / Samernas skatteland – i Norr och Västerbotten under 300 år / Mark och rätt i sameland

09:14, 11 December 2017

David Rydenfalk: Nu visar Danowsky, Bevisning för samers bruk 4
Forström och Strand, Gällivare – tätort och landsbyggd
Nilsson, Kulturkrockar eller samexistens
Tryggve Sköld, Etnologiska – folkloristiska uppt fr Norrkaitum: Här framgår att fiske bedrivits i ett antal fjällsjöar under första hälften av 1900-talet.

09:22, 11 December 2017

David Rydenfalk: Det är självklart att bruket inte uppstår ur ett vakuum, menar samebyns advokat utan är en följd av att bruket pågått länge.

09:24, 11 December 2017

David Rydenfalk: Bevisning för samers bruk av Området 5
Fotografier, från Nordiska museets arkiv. Från 20-talet till 40-talet, visar hur samer inom området bedrivit fiske och jakt. Man ser kåtor, båtar och foton identifierade med familjenamn, berättar Danowsky. Inget av detta uppstår, enligt advokaten plötsligt, utan visar att man lever på samma sätt som man gjort under lång tid. Visar också att fisket bedrivits vid ett antal namngivna sjöar.

09:26, 11 December 2017

David Rydenfalk: Bevisning för samers bruk av Området 6.
Företrädare för Girjas sameby som vittnat: Bror Saiton, Per-Anders Rikko, Alfred Blind och Ingemar Blind.

09:31, 11 December 2017

David Rydenfalk: 15 minuters paus.. om några minuter pratar vi om samebyns plädering med vår expert Eivind Torp.

09:42, 11 December 2017

David Rydenfalk: Innan det drar igång igen, så kan vi ta upp de senaste som Danowsky lyfte innan paus: Bevisning för samers bruk av Området 7.
- Karta med namn i Området. Samiska namn på sjöar, bäckar, klippor, berg... osv. Namnen har under århundraden vuxit fram och blivit fastställda. Namnen visar enligt Danowsky på det faktiska bruket: nyttan att veta vad en sjö heter har med fisket att göra.

09:59, 11 December 2017

David Rydenfalk: "När en plats får ett namn, så visar det på bruket", säger Danowsky. Det visar att här uppehåller de sig på Området, brukar området. Man ser samiska namn, inte svenska namn. Under lång tid har det bara funnits samiska namn i området, fortsätter Danowsky. Det visar att samer utövat sitt bruk i Området utan konkurrens. Hade det funnits svenska namn, menar han att man hade kunnat se att andra uppehållit sig här och givit avtryck.

10:00, 11 December 2017

David Rydenfalk: Det framgår med tydlighet, menar samebyns advokat Peter Danowsky, att statens försök att reducera samiskt bruk på Området är otjänligt. Det finns heller inte något stöd för att säga att bruket har upphört vid någon tid, menar han. "Det finns inget i målet som visar att det varit ett uppehåll i samers nyttjande av området." Av allt som är belagt om Området är det uppenbart att samer varit på plats under lång tid och att det fortsatt oupphörligt fram till idag.

10:02, 11 December 2017

David Rydenfalk: Med detta, så kör vi igång igen.

10:05, 11 December 2017

David Rydenfalk: Nu tar Danowsky upp Skattläggningen, som staten lagt stor vikt vid.
- Skattläggningen visar på närvaro och faktiskt bruk, menar samebyns advokat.
- Skatt erlades genom skinn och fisk, jakt och fiske låg alltså till grund för beskattningen.
- Skatten togs upp på olika sätt men förutsättningen var bruket. Det viktigaste när det gäller skattläggningen, menar Danowsky är dess stöd för bruket.

10:08, 11 December 2017

David Rydenfalk: Danowsky går in på Statens förhållande till offentliga utredningar. Något som han menar staten skulle kunna ha hanterat snyggare. Staten menar att utredningarna inte är tillförlitliga, något som Danowsky inte förtjänar att tas på allvar.

10:12, 11 December 2017

David Rydenfalk: Samebyns advokat lyfter upp: ”Erkännandens” betydelse med avseende på bruket.
I många sammanhang har det uttryckts att samerna var först att befolka det nordligaste Sverige och att jakt och fiske var betydelsefulla delar vid bruk av områden. Statliga utredningar, riksdagsdebatter, i propositioner är utgångspunkten för ställningstagande den faktiska omständigheten bruket. Det saknas anledning, menar samebyns advokat att undanta Girjas från detta sammanhang. I det här sammanhanget har samebyn åberopat en lång rad handlingar, från Kongl Plakat 1673, via reglemanten på 1700-talet och riksdagsprotokoll från 1800-talet, till statliga utredningar under 1900-talet.

10:19, 11 December 2017

David Rydenfalk: Danowsky berättar om skillnaden på staten respektive samebyns syn på hur en rättighet uppstått. Staten vill visa att staten har givit samerna rätt till jakt och fiske, medan samebyn lyfter fram att det är det faktiska bruket som gett samerna rättigheten.

10:22, 11 December 2017

David Rydenfalk: Bland annat utgår Killingemålet, enligt Danowsky, i Högsta domstolen 1942 från att samerna har fått sin rätt inskränkt.

10:28, 11 December 2017

David Rydenfalk: Genomgående när man tittar i litteraturen och i dokument, menar Danowsky, att det är uppenbart att samerna var först att befolka det nordligste Sverige, och därmed också Området. En anledning till att det är extra intressant att Girjas sameby är kärande i målet, är att bruket är så väl dokumenterat. Staten har inte talat om bruket på Området, menar Danowsky, utan talat generellt.

10:40, 11 December 2017

David Rydenfalk: Staten menar att Girjas måste härleda sin rätt till vissa bestämda personer som jagat och fiskat i Området. Ett orimligt krav i förhållande till den rätt som det är frågan om, menar Danowsky. Staten har redovisat ett synsett, med sådana krav som man aldrig ser när man talar om urfolks rättigheter. Med sånt beviskrav skulle Sverige, enligt Danowsky, inte uppfylla grundläggande folkrättsliga principer.

10:41, 11 December 2017

David Rydenfalk: En annan tanke som staten lanserat i målet, som Danowsky av goda skäl menar inte hörts någon annanstans ifrån, är att jämställa renskötselrätten med allemansrätten. Danowsky överlämnar det till hovrätten att titta på den jämförelsen. Han kommenterar inte det ytterligare för rätten, men nämnde förra veckan utanför rättssalen att detta synsett var oerhört förminskande när det gäller de samiska rättigheterna och menade att han inte behöver slå in några öppna dörrar i domstolen.

10:55, 11 December 2017

David Rydenfalk: 5 minuters paus

10:55, 11 December 2017

David Rydenfalk: Tillbaka i rättsalen. När det gäller individualiseringen av vilka som fanns på området, betonar Danowsky ändå, att det i bevisningen finns dokument från staten uppförts eftersom det varit nödvändigt för förvaltningen. Men övrig dokumentation från samerna själva finns inte. Men det som finns, har presenterats visar på det samiska bruket, menar Danowsky.

11:10, 11 December 2017

David Rydenfalk: Nu är vi inte på frågan om faktiska omständigheter.

11:17, 11 December 2017

David Rydenfalk: Staten – ägare av Området?
Staten har inte visat något laga fång, menar Danowsky. Det finns inget dokument, någon rättshandling som visar när staten blev markägare. Samebyn vitsordar inte att staten är markägare, utan staten måste visa att den är markägare.
- Någon bekräftelse på statens äganderätt finns inte förrän lagfarten 1956.
- Lagfarten var en nödvändig formalitet för viss vattenreglering, någon prövning om staten gjort laga fång skedde inte.

11:17, 11 December 2017

David Rydenfalk: När kan staten ha blivit ägare av Området?
- Kunglig korrespondens, landskapslagar
- Nybyggesförordningar, tillkomst och innebörd.
- 1683 års skogsordning
- Lappskattelandens betydelse
- Avvittringen och lantmäteriförrättningar
- Lagfart 1956.
För Staten, menar Danowsky att frågan om äganderätt i stort bygger på orden Kronomark och Kronojord. Att de ska vara tecken på ägande, men hur mark är uppfört i jordeböcker är inte tecken på äganderätt, menar Danowsky.

11:19, 11 December 2017

David Rydenfalk: Statens anspråk på jakt- och fiskerätt generellt och på Området. Oavsett om och när staten må ha blivit markägare, menar samebyns advokat, har någon egen rätt till jakten och fisket inte gjorts gällande av staten förrän under senare delen av 1900-talet. Staten har tvärtom uttryckt den motsatta uppfattningen: staten innehar inte jakt- och fiskerätten och Skattefjällsmålet och Killingemålet är exempel på det.

11:21, 11 December 2017

David Rydenfalk: "Så frågan är vad det har för betydelse om staten nu skulle vara markägare", säger Danowsky, "men inte gjort anspråk på jakt- och fiskerätt. Man ska inte göra det så lätt för sig att man har jakt- och fiskerätt för att man är markägare."

11:22, 11 December 2017

David Rydenfalk: ”Fanns det en upparbetad rättighet när staten må ha blivit markägare, så har den rätten inte upphört”, säger Danowsky. ”Stöd för det är att staten inte hävdat att de har jakt- och fiskerätt, förrän det här målet.”

11:23, 11 December 2017

David Rydenfalk: De faktiska omständigheterna som han gått igenom hittills idag menar Danowsky är bevisfrågor. Nu är det frågan om Rättsliga spörsmål.

11:34, 11 December 2017

David Rydenfalk: Danowsky pratar nu om det är frågan om en mellan staten och Girjas delad rätt. Frågan om upplåtelse handlar då om något som Girjas och markägaren har gemensamt. Om det därför finns två rättigheter från olika rättsprinciper, då måste de här hanteras gemensamt. Och då är det inte bara staten som får fatta beslut

11:41, 11 December 2017

David Rydenfalk: Även om det är en andrahands yrkande, menar Danowsky, så skulle det jämfört med det nuvarande läget ge ett bättre skydd för samebyn än det är i nuläget då staten via länsstyrelsen är den som upplåter.

11:41, 11 December 2017

David Rydenfalk: Bevisning
Förarbeten utgör stöd för att rätten funnits oberoende av lag.
Förhållandena före 1886 års renbeteslag är av särskild betydelse, menar samebyns advokat. De tvister som finns avser förhållanden mellan nybyggare och samer, menar Danowsky. Det är aldrig tal om att staten i egenskap av markägare har någon till marken egen knuten rätt till jakt och fiske.

11:49, 11 December 2017

David Rydenfalk: Det ska konstateras att regleringen av upplåtelser av andra som införs vid 1886 års renbeteslag är en helt ny reglering, menar Danowsky. Den har inte utgångspunkt i att markägaren har upplåtelserätt utan i att staten, genom lagstiftaren, uttalar att det är den som ska bestämma över upplåtelserna: inte att det är staten som markägare som har rätten.

11:53, 11 December 2017

David Rydenfalk: Det är ett förbehåll när det gäller förvaltningen, menar danowsky, och den enda uttalade orsaken var att samerna för tiden inte ansågs kapabla att hantera upplåtelserna. "Så det var mer eller mindre som ett förmyndarskap." Så man gör en inskränkning i den rätt som man i övrigt kodifierar i lagen att samerna har, menar advokaten.

11:54, 11 December 2017

David Rydenfalk: Innan lunch redogör nu Danowsky för tre rättsfall: om jakt och fiske
NJA 144, s 117
Hovrätten för Övre Norrland, krim utslag nr 74, 12 maj 1944 (sven Hallströms arkivsamling, rättegångshandlingar akt A 6292)
NJA 1946, s 94

11:55, 11 December 2017

David Rydenfalk: I dessa tre fall är det inte markägarens rätt som hanteras, utan samebyns rätt.

11:56, 11 December 2017

David Rydenfalk: Nu är det lunch. Återkommer 13.00. Om några minuter tar vi ett nytt snack med vår juridiske expert Eivind Torp.

11:58, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu drar hovrättsförhandlingarna igång

13:08, 11 December 2017

David Rydenfalk: Och Mikaela Sjöstedt tar över Livekommenteringen. Lycka till!

13:09, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky börjar eftermiddagspasset med att prata om lappskattelandens betydelse.

13:11, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det här målet avser inte äganderätten till landet, men senare forskning kastar ljus över vad lappskattelanden ändå har för betydelse i ägandefrågan, säger Danowsky. Jakt- och fiskerätt hörde till lappskattelanden. Bruket ledde till äganderätt. Danowsky hänvisar till Kaisa Korpijaako-Labbas och även Nils-Johan Päiviös forskning.

13:14, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Samernas rätt togs inte om hand så som det gjordes med jordbrukarnas. Men det råder ingen tvekan om att jakt- och fiskrätten var en ensamrätt för samerna, säger Danowsky

13:16, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Staten förhåller sig kritisk mot modern forskning. Det är ett sätt att förhålla sig till experter som är oväntat från en sådan part som staten, säger Danowsky. Han lyfter att staten uttalar sig ogillande om Lennart Lundmark när Lundmark inte är överens med staten

13:19, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: "Vem tror staten att den kan lura?" undrar nu Danowsky, och säger att staten använder sig av forskare när det passar, men menar att staten i nästa mening kan såga dessa forskare på grund av en mening eller små detaljer

13:22, 11 December 2017

David Rydenfalk: Statens advokater fick nyss en ordentlig känga av Danowsky. I rättsalen reagerade Löttiger och Forssell med stora leenden...

13:22, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Han trycker på att det är avhandlingar som staten sågat, "dessa avhandlingar förtjänar större respekt än vad staten uttalat sig här i målet"

13:23, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky menar att det är ett förbluffande synsätt, att staten inte ser ordet ensamrätt som ensamrätt, utan ensamrätt i förhållande till någon. När det i historiskt material talas om ordet ensamrätt, så menas det mot alla, inklusive staten, menar Danowsky

13:24, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky: En rättegång är ingen betygdsnämnd. Det är svårt att se hur staten tänkt att domstolen ska ställa sig till statens sågningar av forskare som staten inte gillar. I statens mun blir "samevänlig" något negativt, säger Danowsky vidare. Det kan väl inte vara så att det Professor Patrik Lantto säger inte ska räknas för att han är som staten säger "samevänlig", fortsätter han.

13:28, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Han kritiserar nu staten för att de kräver källhänvisningar hos sakkunniga experter i statliga utredningar. De är experter och besitter de kunskaperna, ska de därför betraktas som partiska och icke allsidiga? Frågar Danowsky och hänvisar till statens slutanförande då advokat Jonas Löttiger gick igenom statliga utredningar och saknade källhänvisningar hos bland andra Lennart Lundmark

13:31, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu går Danowsky igenom statens expert. Han menar att Maria Ågren betonade att äganderättsbegreppet har skiftat innebörd, att han därför inte såg någon anledning att ställa någon fråga till henne, då det hon sa var intressant men ger inget stöd åt statens talan. Enligt Danowsky

13:33, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Matti Enbuskes uttalande är färgat av den utredning han gjort åt finska staten, menar Danowsky och säger att Enbuskes ingång är konfliktorienterad, när han ser på det samiska området. Han läser ur Enbuskes uttlåtande "Jag påvisade hur man på senare år avsiktligt sökt vinkla lapplands historia till en kolonial historia och förtryck av samer."

13:38, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Advokat Danowsky lyfter återigen Nils-Johan Päiviös forskning, och Kaisa Korpijaako-Labbas avhandling. Han lyfter att det finns en sedvana i advokatyrket att ställa den typen av frågor som staten gjorde till Nils-Johan Päiviö, om han kan vara opartisk när han är same, men den frågan kan vara olämplig om det inte finns något stöd för ohederlighet, säger Danowsky. "I brist på sådant stöd så blir påståenden som också gjordes om partiskhet i statens framställan, otillbörlig och ogrundad. Det inns ínget som helst stöd att för att Nils-Johan Päiviö skulle kommit till oriktiga slutsatser för att han är same."

13:51, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Lantto är försiktig med att dra raka slutsatser, man får lägga ihop till helheten. Men det är fel att säga att det är lösryckt, säger Danowsky och kritiserar statens kritik.

13:52, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky kritiserar också att staten valt att tro på äldre källor hellre än nyare källor. Man väljer att ta allt som stödjer maktens perspektiv, menar Danowsky och anser att det är ett föråldrat sätt att se på forskning och historia.

13:57, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky fortsätter på ämnet och tar upp Mauritz Bäärnhielm, och ifrågasätter att staten ifrågasätt Bäärnhielms "allsidighet och objektivitet". Om någon ska anses vara partisk i det här ärendet, så är det väl staten, menar Danowsky.

14:00, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Vem äger Lappland? Den frågan ställer sig Bäärnhielm i en artikel. Oavsett om den frågan behöver besvaras i det här målet, så visar det att Bäärnhielm är insatt, menar Danowsky.

14:01, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky lyfter flera av Bäärnhielms artiklar, som ska visa hur insatt Bäärnhielm är i den här frågan.

14:03, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Bäärnhielm pekar på det faktum att staten aldrig begärt ersättning för förlorad jakt och fiske på de marker där det skett vattenregleringar

14:09, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: När det gäller mark som är samma som i Girjas område, så är Bäärnhielm säker på att staten inte har ensamrätten

14:10, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Varför stämmer då inte samerna staten om ensamrätten? För egen del tvekar jag inte om svaret, säger Bäärnhielm. Det bästa hade dock varit en politisk lösning skriver Bäärnhielm.

14:12, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu paus i femton minuter

14:13, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu öppnas dörrarna till salen igen

14:39, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky fortsätter med sin plädering och har ambition att avsluta den i dag

14:40, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu lyfter han Bertil Bengtsson, som i dag 90 år gammal fortfarande är aktiv i de här frågorna. Han var med under skattefjällsmålet

14:42, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Bengtsson skrev i en juristtidning om Kaisa Korpijaakos avhandling, om skattefjällsmålet, att högsta domstolen undvek att säga något om de nordligaste delarna. "Hon visar på att samerna faktiskt behandlades som ägare av myndigheter och andra"- skriver Bertil Bengtsson om Korpijaako-Labba.

14:45, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: I förarbetena till 1997-års jaktlag, så kom det upp att staten har rätt att jaga och fiska. Man borde rimligen kunna fordra en utredning för att se om staten haft jakt och fiskerätten sedan gammalt, skriver Bertil Bengtsson. Också Bengtsson som många andra, säger sig förorda en politisk lösning

14:50, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Bertil Bengtsson menar att samernas utpräglade muntliga kultur gör det svårare att för dem i rättegångar. Han menar därför att beviskraven behövs ses över i de här frågorna, att det inte bara kan läggas vikt vid skriftliga källor, säger Danowsky

14:56, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Bengtsson menar att det är samebyn som är rättighetsinnehavare

14:56, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Samebyn är bärare av den kollektiva rätten, Danowsky citerar Bertil Bengtsson

14:57, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: 2010 skriver Bengtsson i svensk juristtidning att ingen klarhet gjorts i rättsläget på renbetsmarkerna. I den mån man tar upp urminnes hävd så borde alla gamla uttalanden om stöd för ensamrätten som gjorts under åren räknas. Skulle det här vara statens rätt som upplåts, så hade det ju varit märkligt att samerna får ersättning för marken, frågar sig Bengtsson

15:04, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det är alltså advokat Peter Danowsky som nu läser ur utredningar och artiklar av professorn och fd justitierådet Bertil Bengtsson

15:06, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Utifrån det Bengtsson lyfter menar Danowsky att den bevisning som Girjas lagt fram om bruket av marken, är fullödig.

15:08, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Girjas talan är helt i linje med det Bengtsson och även Bäärnhielm redogjort för, säger Danowsky

15:10, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Han tar upp även Christina Allards avhandling som stöd för att moderna forskare på det här området ser det som självklart att det är en samisk rätt, eventuellt upplåten rätt

15:17, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: När det gäller Nordmalingsdomenmenar Danowsky att det är självklart att talan fördes mot samebyar, alltså samebyarna som representerade renskötselrätten. Oavsett vilken väg man tar, sedvanerätt, urminnes hävd, så är Girjas bärare av den rätt som talan avser, fortsätter Danowsky, och säger att staten verkar ha svårt att förstå att det är så men jag vill påstå att det är så.

15:24, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Staten har inte det minsta fog för krav att domstolen ska döma så som staten formulerat i det här målet, säger Danowsky.

15:24, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Staten etiketterade Mattias Åhrén inte som sakkunning utan som ombud, då det sades i en tidningsartikel att han varit med i planeringen av målet, för samebyns sida. Det är självklart menar Danowsky, att man som auktoritet i ett ämne, används utan att man tappar trovärdighet

15:27, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det föreligger en folksrättslig dimension. Det åligger en domstol att behandla sådana frågor efter folkrättsliga principer, och Sverige är bundet att följa dem, oavsett om Sverige ratificerat ILO 169, eller inte. det menar Mattias Åhrén och kommer som Bengtsson in på bevisbördan

15:29, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: I den anglosaxiska traditionen, enligt Åhrén, har vi inte utsläckning av rättigheter. Danowsky fortsätter, vi har expropriation, och då ska det ersättas. Inte vid något tillfälle har det skett en utsläckning eller expropriation av samernas rättigheter

15:32, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Att samers bruk av mark inte kan leda till egendomsrätt medan jordbrukares odling av mark kan det, är diskriminering, menar Danowsky. Och anser att Nordmalingsdomen ger stöd för det synsättet.

15:34, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Några avslutande kommentarer, säger Danowsky materialet är i stort det samma. Samebyn hoppas att hovrätten ska döma modernt, som tingsrätten, med befrielse från statens överhöghetssätt, slutpläderar Danowsky nu

15:36, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Och med det så överlämnar jag målet till hovrättens prövning, avslutar Danowsky. Hovrättspresident Margareta Bergström avslutar målet, efter femton dagar i hovrätten.

15:37, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det är svårt att säga säkert, men förhoppningen är att domen ska vara färdig, onsdag den 23e januari, säger Bergström. Oj, hörs det i salen när hon säger det

15:38, 11 December 2017

David Rydenfalk: Om en liten stund ska vår juridiske expert Eivind Torp slutsummera hovrättsförhandlingarna i Girjasmålet, så häng kvar i websändningen.

15:39, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Ingen verkar ha väntat sig en så tidig dom. Vi får se om vi klarar det, men det är förhoppningen säger Bergström.

15:39, 11 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Då avslutar vi här, lyssna gärna en stund till på radiosändningen (på webben). Tack! /Mikaela

15:41, 11 December 2017

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista