Girjas mot staten
Foto: SVT
Måndag 6 november

Från Girjasrättegången, hovrätten dag 1

176 min

Här kan du följa vad som hänt under den första rättegångsdagen i Girjasmålet. Vår reporter Lars-Ola Marakatt har livekommenterat under dagen.

Tips: Under de flesta rättegångsdagar har vi sänt både under för- och eftermiddagen. Förmiddagens ljud ligger högst upp och eftermiddagens ljud hittar du längst ner i artikeln, under livekommenteringen.

Lars-Ola Marakatt: Hovrättsförhandlingarna i Girjasmotstaten pågår i 17 förhandlingsdagar. 2-3 dagar i veckan med slutdag Lucia.

08:37, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hovrättsförhandlingar hålls vid Tingrättens lokaler i Umeå, för att det är fler åskådarplatser, och alltså inte vid Hovrättens lokaler i Umeå

08:38, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Just nu: Staten yrkar på att samebyns talan ska ogillas. Och att staten ska befrias från rättegångskostnader. Girjas sameby bestrider detta.

08:41, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Peter Danowsky, samebyns advokat går nu igenom Samebyns yrkanden. "Samebyn ska upplåta jakten"

08:43, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hovrättsförhandlingarna har startat i #girjasmotstaten Staten företräds av JK, justitekanslern som i sin tur tar hjälp av advokaterna Hans Forssell och Jonas Löttiger. Nu ska de åberopa sina yrkanden.

08:45, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se/Girjas/

08:46, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: ~~Staten har just nu presenterat sin plan i stora drag, vad man fokuserar på. Man delar upp dem i fem avsnitt. Statens så kallade sakframställan är enligt följande, berättar advokat Hans Forssell:
Avsnitt 1 Inledande kommentarer, inklusive vissa kommentarer till samebyns yrkanden. En översikt av målet.
Avsnitt 2 Rättsutvecklingen i stort
Avsnitt 3 Regleringen av renskötseln fram till 1928 års lag
Avsnitt 4 Samiska rättigheter – skattefjällsmålet, HD domen i de målet. Och 1971 års rennäringslag.
Avsnitt 5 Lagstiftningen om jakt och fiske.

08:57, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: ~~Rättegångstiderna är mellan 08.30-16 med lunch mellan ca 12-13. Rättens ordförande Margareta Bergström förklarar att hon är dålig på pauser…men tänker ta paus ca. 10.00 idag.

08:58, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Just nu: Staten förklarar sitt användande av ordet Lapp istället för Same under tingsrättsförhandlingarna i Gällivare 2015. Stort Missförstånd säger advokat Hans Forssell. "Staten kallar inte samerna för lappar." han dementerar påståendet att staten kallar samerna för lappar...

09:09, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell, som företräder staten hänvisar till den här artikeln: https://www.dn.se/debatt/rasbiologiskt-sprakbruk-i-statens-rattsprocess-mot-sameby/

09:11, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Vad kommer ni ha för språkbruk den här gången undrar rättens ordförande?
Hans Forssell, statens advokat:
”Nomader – lappar – svårt att hålla munnen i styr.”
Rättens ordförande:
”Vi lever i en tid där orden har en betydelse idag. I en rättegång ska vi ha ett språkbruk som inte sårar någon.
Hans Forsell
”Svårt att undvika ord som Lappmarken, lappskatt, lappskatteland”
Rättens ordförande Margareta Bergström
”Det är en annan sak. ”

09:24, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Förvirring i rättssalen.
”Husfridens skull så talar jag om samer hur många samer som fanns i lappmarken, säger Hans Forssell.” som växlar mellan orden lapp och same om vartannat.

09:27, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Statens advokat har dementerat att man kallar samer för lappar. och menar att Rättigheterna har varit knutna till näringen – inte det etniska ursprunget. och menar nomader. Advokat Hans Forssell "Men staten vill inte heller kalla nomader för samer. Det är en viktig betoning. Missvisande för att kalla nomader för samer. Detta leder till tanken att det är den etniska tillhörigheten som har betydelse. När det istället är den nomadiserade. Men det är en terminologi i målet. Skilja mellan samer som etnisk tillhörighet, och lappar som nomader.

09:31, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Lite svårt att förstå, ska försöka bena ut det under pausen 10.00. Kom gärna med frågor...

09:32, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell tar upp den här boken just nu i #girjasmotstaten https://www.bokus.com/bok/9789172094390/vilka-var-forst-en-nordskandinavisk-konflikt-som-historisk-arkeologiskt-dilemma/

09:36, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Arkeologiska källmaterial är svårt att tolka och är svåra att förhålla sig till idag, skriver Wallerström. Tar upp Kvänernas kamp.
”Handlar inte om arkeologi utan vårt sätt att se på historien” säger Advokat Hans Forssell.

09:39, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell "Wallerströms bok är en nyttig kritik till etniskt och nationellt tänkande."

09:41, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: ~~
Kaisa Korpijaako Labba citeras av Hans Forssell som företräder staten:
”Lapparna varken beträffande språk och kultur utgör inte en enhetlig etnisk grupp”

09:43, 6 November 2017

Intresserad: Kommer ni att sända alla rättegångsdagar?

Lars-Ola Marakatt: Vi kommer sända idag och imorgon hela dagar då staten för sin talan och nästa vecka då staten fortsätter i tre dagar från måndag-onsdag.

09:47, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Just nu paus 15 minuter vid förhandlingarna #girjasmotstaten där staten har avverkat avsnitt 1 som dem kallar det för. och nästa avsnitt handlar om samebyns yrkanden och statens inställning till dessa.

09:49, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell och staten har i sin sak framställan börjat med att berätta hur de ser på begreppsanvändning och den kritik som framkommit om att man använde ordet lapp i tingsrätten.
Hans Forsell:
”Begreppet lapp har negativ klang. I gamla har det inte syftat på etniska ursprunget. Utan vilken näring man haft. Tiden före denna levde han som lapp eller som på lappars sätt. Denna persons etniska ursprung har inte ändrats. Men när han har bytt näring har han blivit bonde.”
Statens mening har inte varit att såra, vill man säga berättar Eivind Torp vår juridiska expert som följer rättegången.
”Staten använder begreppet för att skilja på inte nomadiserande och nomadiserande folk.”

09:53, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Rätten samlas igen. #girjasmotstaten Just nu lite tekniska problem att visa bilder på storbildsskärm. Dessa personer ska döma i Hovrätten:
Ordförande: hovrättspresident Margareta Bergström.
Övriga ledamöter: f.d. justitierådet Severin Blomstrand, t.f. hovrättsassessor Jon Karlsson och rådman Patrik Södergren.
Protokollförare: hovrättsfiskal Jakob Hermansson.

10:09, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Statens advokat Hans Forssell fick inte till tekniken, och inga bilder kommer visas på skärmen.

10:12, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Statens inställning: Hans Forssell:
Staten i egenskap av markägare har jakt- och fiskerätten i området. Samebymedlemmarna har rätt att jaga och fiska i området för sina egna behov för att kunna bedriva sin näring.
”Staten uppträder som fastighetsägare. En civilrättslig tvist” Gällivare kronoöverloppsmark 2:1.

10:15, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: ~~
Hans Forssell i rättssalen:
Utgångspunkt i målet är att staten äger marken. Ägarfrågan är olöst och tvistigt menar samebyn. Den lämnas utanför. Tvisten ska avgöras oberoende av vem som äger fastigheten. Äganderättsfrågan ska inte avgöras. Statens äganderätt är inte av omedelbar betydelse för rättegången. Man vill förbigå äganderättsfrågan.
Staten anser det också nödvändigt att utveckla den frågan. Samebyn har stämt staten i sin roll som ägare av staten. Utgångspunkten måste vara att staten är ägare till marken.

10:22, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell har gått igenom hur staten blivit ägare till marken: Kungens höghetsrätt gällde fram till slutet av 1600-talet på Fiksallmänningen, och ingen annan fick göra anspråk på marken.
Staten gjorde anspråk på marken via avvittringen. 1683 års skogsordning hade sådan innebörd. Myndigheten gjorde anspråk på att marken var kronans.
HD i skattefjällsmålet uttalade att staten vid tillkomsten av 1886 års lagstiftning var ägare till marken ytterst av 1683 års skogsordning.

10:29, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell har gått igenom hur staten blivit ägare till marken:
"Kungens höghetsrätt gällde fram till slutet av 1600-talet på Fiksallmänningen, och ingen annan fick göra anspråk på marken.
Staten gjorde anspråk på marken via avvittringen. 1683 års skogsordning hade sådan innebörd. Myndigheten gjorde anspråk på att marken var kronans.
HD i skattefjällsmålet uttalade att staten vid tillkomsten av 1886 års lagstiftning var ägare till marken ytterst av 1683 års skogsordning."

10:29, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Individuell rätt kan inte härledas från kollektiv rätt menar statens advokat:
”Kollektiv som är underlag och inte närmare preciserat. En kollektiv rätt som samer som urfolk eller samer som området kan förvandlas till en individuell rätt för samebyn. Och andra samer i området exkluderas.”... "Sedvanerätt kan inte ge ensamrätt".

10:38, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Lappskattelanden uppe. Hans Forssell beskriver i rätten: Samebyn påstår att samerna betalade skatt på lappskattelanden. Och att samerna hade ensamrätt till jakt- och fiske på sina land. Samebyn har inte närmare kunnat förklara vad dessa har för funktion i argumenteringen. Utan mer att samebyn klandrar staten från att ha tagit ifrån samerna sådana rättigheter.
”Individuell rätt och kan inte klumpas ihop med samisk egendom” Hans Forsell
”Ingen jordskatt och skattebetalningen ger inte rätt till marken” Hans Forssell.

10:44, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell beskriver historien som hans ser på det för Lappmarken från medeltiden till 1600-talets slut:
”Där fanns lappar som levde som nomader och främst jakt- och fiske och till viss del renskötsel…Fisk och skinnprodukter beskattades. Bågskatten togs upp av varje vuxen som kunde spänna en båge. Indrivningen var besvärlig eftersom lapparna flyttade runt som halvnomader”.

10:53, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Advokat Hans Forssell tar upp Johan Graan och Paralellteorin: https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Graan.

10:58, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Paralellteorin: Samer och nybyggare kunde vara på samma land. Samer levde på jakt och fiske och nybyggarna på att bruka mark.

11:00, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forsell anser att Lappskattelandens betydelse saknar betydelse i målet. De innehaddes av individuell rätt. Uppfattades som statens mark. En parentes i det historiska skeendet.

11:01, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Den första rennäringslagen, 1886, tas nu upp av Hans Forssell som företräder staten i #girjasmotstaten i Hovrätten

11:13, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell: Trängsel mellan renskötare och jordbrukare. Rättsläget var oklart och man tog från myndighetshåll en reglering av renskötseln. Lagförslag togs fram vilket utmynnade i 1886 års renbeteslag.Staten ser det som ett återställande av renskötande nomadernas rätt.
Avvittringarna återställdes till förfogande för renskötseln. Renskötseln kunde bedrivas även på privata marker.

11:16, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hans Forssell framför att:
Arkeologiska material saknar rättslig relevans och är svårtolkat. Staten kan inte se att fynden härrör just från samer.

11:30, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Nu är Hans Forssell klar med statens första avsnitt: Avsnitt 1 Inledande kommentarer, inklusive vissa kommentarer till samebyns yrkanden. En översikt av målet. Avsnitt 2 kommer presenteras av den andra advokaten Jonas Löttiger och handlar om rättsutvecklingen i stort.

11:40, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Hovrättsförhandlingarna #girjasmotstaten tar lunchpaus fram till 12.45

11:41, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Rätten är försenade. På väg in till tingsrättssalen i Umeå där Hovrätten har sina förhandlingar #girjasmotstaten

12:50, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Innan lunch tog återigen statens advokat Forssell upp att samerna driver en politisk process. Han sa att Påståendet till samiska särskilda rättigheter – är ett politiskt program som formulerades i början av 1900-talet men har bedrivits med kraft från 1950-talet då SSR bildades och fram till idag.

12:53, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Nu blir det en fortsatt historiebeskrivning från "från Ladulås till Gustav Vasa"

12:54, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Jonas Löttiger statens advokat: "Lapparna beskattades från 1200-talet"

13:02, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Statens advokat: Lappskatt var en personlig förmögenhetsskatt. Någon jordskatt ägde inte rum. Och fanns inte heller vid 1695 års reform. Den som orkade spänna en båge skulle betala skatt.

13:04, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Kaisa Korpijaako Labba har hävdat att att samernas skatteland blev skattesatta 1602 – ”finns inget underlag för den satsen säger advokat Löttiger.

13:07, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Jonas Löttiger i rättssalen just nu: Förarbeten till 1695 års skattereform. Hur lappskatten hade beräknats, i vilka grunder. Svaret på den frågan var en personlig förmögenhetsskatt. Gränsen för skattskyldighet gick vid 15 års ålder.
Landshövdingen Douglas och Bure fick uppgift att komma med förslag. Och föreslå hur skatten skulle utformas i framtiden. Lappskatten lades kollektivt till samebyarna var resultatet.

13:14, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: The ”L” word blev just nu mer frekvent använt, när advokat Löttiger tog över och beskriver historiska beskattandet av samer.

13:16, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Nu kommer staten in på varför det är viktigt att ”L” ordet används, som synonymt med nomader
”All befolkning var nomadiserande. Alla levde av fiske och jakt och boskapsskötsel, svedjebruk.” Jonas Löttiger

13:26, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Statens advokat beskriver hur Allmänning/eller lappmarken använts historiskt: "Ouppodlad mark ansågs inte vara ägd av någon. Även villebrådet i skogen var oägd. I allmänningen levde alla yx för yx och klöv för klöv. Bruket var gemensamt. Ingen fick hindra andra från att använda allmänningen. Man fick ta för husbehov. Ingen hade ensamrätt för allmänningen."

13:29, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: http://www.worldcat.org/identities/viaf-67495491/ Hultblad på tapeten för en stund sedan i #girjasmotstaten

13:33, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Skogsförordningen 1647
1664 års skogsordning.
”Allmänningarna fick nyttjas till husbehov.” Löttiger

13:35, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Kammarkollegiets brev till landshövdingen Hans strijk inför 1695 års lappmarksplakat
skrevs att ”när bönderna också brukar lappmarken med renar ska dem också betala skatt.”
”Kronan skyddade dem som betalade skatt för en näring från otillbörlig konkurrens för dem som inte betalade skatt för näringen. Betalning av skatt gav dem rätt att bedriva näringen på allmänningen. Inte fråga om ensamrätt,” säger advokat Löttiger.

13:46, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Strijk

13:47, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616377/FULLTEXT02.pdf Rennomadismen i Torne Lappmark Nils Arell, 1977, hänvisade advokat Löttiger just till #girjasmotstaten

14:02, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: https://www.sametinget.se/100329 här finns tingsrättsdomen i det här målet som nu är i Hovrätten. #girjasmotstaten

14:20, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Urminneshävd tas upp av statens advokat. och hur den ska tolkas enligt honom. "På 1600-talet var urminneshävd intriktat på bisittningen av ett visst specificerat markområde. Och baserades på det faktiska utnyttjandet."...”Urminneshävd är inte ett nyttjande som sker då och då”.

14:24, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Samebyn Girjas vann i tingsrätten bland annat på grund av att urminneshävd tolkades vidare än Statens företrädare vill. så här står på JK, Justitiekanslern på sin hemsida "I sina domskäl har tingsrätten funnit att samerna redan vid tiden för ikraftträdandet av 1734 års lag hade urminnes hävd till jakt och fiske på Området, att deras rätt är en ensamrätt och att staten, som blivit ägare till marken först genom avvittring år 1887, därefter inte kunnat vidta någon åtgärd som upphävt samerna rätt. Samebyn har därför enligt tingsrätten den yrkade ensamrätten."

14:28, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Nu 15 minuters paus i hovrättsförhandlingarna. I webbradion försöker vi få tag på åhörare.

14:32, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Urminneshävd på tapeten. (Jordabalken var en av nio balkar i 1734 års lag som avhandlar rättsliga bestämmelser angående fast egendom. Wikipedia )Där tas bland annat urminneshävd upp och citeras till när advokat Jonas Löttiger talar inför rätten nu #girjasmotstaten

14:55, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Nu om "Förhållanden i Lappmarken för den svenska kolonisationen"

15:00, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: "Samer har bebott områdena innan staterna. Samerna var inte ensamma i lappmarken. Mot slutet av 1200-talet fick Birkarlarna handla med samerna. Lapparna beskattades under medeltiden av Sverige, Norge, Ryssland i respektive lappmark."

15:03, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Löttiger: "Folk från många nationer hade gjort anspråk på att beskatta lapparna".

15:05, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Den som vill ha lite bakgrund kan läsa detta: http://www.foark.umu.se/sites/default/files/publikationer/scriptum/script11.pdf

15:08, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Nu om Kväner i hovrätten: "Lapparna var inte ensamma i lappmarken.
Samerna har konkurrens av Kvänerna. Utmärkande för dem är att de pratar Meiänkieli". Advokat Jonas Löttiger.

15:14, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: I rätten just nu: "Det försvunna folket - Kvänerna. Vet inte vad som hänt med dem. 1999 bildades Kvänlandsförbundet. Ansåg att de hade Suverän nation till 1200-talets slut." Suuntavaara Lappby nämndes också av Jonas Löttiger.

15:16, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: "1300-talet utgjorde skellefteåälv gränsen mot ingemansland." "Där norrut var den i birkarlarnas händer" advokat Jonas Löttiger i rätten

15:20, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Rättsskippning infördes i i Lappmarken senast 1340. Inte som Lennart Lundmark menar, mitten på 1500-talet. Advokat Jonas Löttiger

15:34, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: "Redan på 1200-talet utfärdades kungen höghetsrätt i lappmarkerna" Jonas Löttiger hänvisar till historiska källor

15:35, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: "1683 blev kronan ägare av lappmarken, fram till det utövades höghetsrätt" Advokat Löttiger.

15:37, 6 November 2017

Lars-Ola Marakatt: Advokat Jonas Löttiger i hovrätten innan stängning "röda tråden har varit att visa att man inte fick ta mer än man behövde. Man hade ingen ensamrätt". Rätten öppnar imorgon 08.30 då statens sakframställan fortsätter.

16:11, 6 November 2017

Johan A: Du bör ange om det är du själv eller Hans strijk som inte kan skilja på de och dem. Om det är fel i källan kan du ange det genom att använda "SIC". Om det är ditt eget fel bör du rätta det för att inte framstå som mindre vetande.

Lars-Ola Marakatt: Tack för frågan. De går lite fort ibland. Hoppas på förståelse om inte varje ord alltid är korrekt stavad.

16:12, 6 November 2017

Malin Brännström: Finns det möjlighet att lyssna på förmiddagens förhandling i efterhand?

Lars-Ola Marakatt: Tekniker kollar upp om de går.

16:12, 6 November 2017

2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. I februari 2016 vann samebyn i tingsrätten, men staten överklagade domen. Nu har hovrättsförhandlingarna startat i Umeå.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista