Girjas mot staten
Foto: SVT
Måndag 27 november

Från Girjasrättegången, hovrätten dag 6 - samebyns sakframställan

169 min

Här kan du följa vad som har hänt under den sjätte rättegångsdagen i Girjasmålet under samebyns sakframställan. Vår reporter David Rydenfalk har livekommenterat under dagen.

Tips: Under de flesta rättegångsdagar har vi sänt både under för- och eftermiddagen. Förmiddagens ljud ligger högst upp och eftermiddagens ljud hittar du längst ner i artikeln, under livekommenteringen.

David Rydenfalk: Hej och välkommen till den åttande dagen av #GirjasMot Staten.

08:34, 27 November 2017

David Rydenfalk: Förra veckan var det uppspelning av muntlig bevisning, enskilt för rätten, med sakkunnigförhör med statens vittnen från Gällivare tingsrätt.

08:37, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu är det Girjas samebys tur att lyfta fram sin sakframställning, i regi av advokat Peter Danowskij och jurist Ulrika Lundgren.

08:39, 27 November 2017

David Rydenfalk: Just nu visar Peter Danowskij en översikt för samebyns bevisning i 9 avsnitt.

08:42, 27 November 2017

David Rydenfalk: Tvistens kärna enligt advokat Danowskij: Att Girjas i förhållande till staten har rätten till jakt och fiske i Området och därmed rätten att bestämma över upplåtelser, utöver vad som anges i 31§ andra stycket rennäringslagen.

08:45, 27 November 2017

David Rydenfalk: Girjas för talan mot staten i alla dess egenskaper. Staten hävdar sin bestämmanderätt i egenskap av markägare, medan Girjas hävdar sin rätt oberoende av vem som är ägare till Området.

08:46, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu redogör advokat Danowskij för vilken rätt det är frågan om, med utgångspunkt i en avhandling av Malin Brännström.
- Rätten att fatta beslut över sin egendom, naturligt inslag i bruksrättigheter.
- Rättsligt förfogande över egendomen. (Brännström, 2017, s 50-52 och 64-69)
- Viltet och fisket – en gemensam resurs att hantera som en oskiljbar enhet
- Girjas lider idag förfång. (jfr Brännström, 2017, s 271-275)

08:59, 27 November 2017

David Rydenfalk: Girjas sameby har yrkat att tingsrätten ska fastställa
i första hand att Samebyn i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Samebyns område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, vilken enligt beskrivning i 32 § rennäringslagen (1971:437) utgör sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition, och att staten som en konsekvens av Samebyns ensamrätt inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området samt att Samebyn får upplåta jakt- och fiskerätt på området utan statens samtycke,

09:05, 27 November 2017

David Rydenfalk: I andra hand, om förstahandsyrkandet ogillas, att Samebyn och staten gemensamt innehar rätten till jakt på småvilt och fiske på det angivna området och att jakt- och fiskerätt inom området får upplåtas endast
gemensamt av Samebyn och staten.

09:07, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij går övergripande igenom om rennäringslagen och rätten det är fråga om: Rennäringalagen utgår från en ursprunglig rätt, oberoende av markägande och under lång tid utövad rätt. Rennäringslagen inkluderar jakt och fiske i den rätt lagen bekräftar att samer har. Åtskillnad mellan renbetesrätten och rätten till jakt och fiske ska inte göras. Poängen är att Girjas har den exklusiva rätten till jakt och fiske, och därmed att bestämma över jakten och fisket.

09:15, 27 November 2017

David Rydenfalk: Girjas samebys advokat hänvisar till Tingsrättens dom: Beträffande bruket av Området har tingsrätten funnit det styrkt att samer har brukat Området alltsedan 450-talet e.Kr.

09:23, 27 November 2017

David Rydenfalk: Advokaten hänvisar också till den del i Tingsrättens dom som handlar om konkurrens inom området: Det står således klart att någon beaktansvärd konkurrens beträffande jakten och fisket på Området inte har förekommit under dessa århundraden, även om det inte helt kan uteslutas att jakt och fiske i liten omfattning från tid till annan kan ha utövats av andra.

09:29, 27 November 2017

David Rydenfalk: Sedan går Danowskij in på om samerna har ensamrätt på Området.
Det förhållandet att staten genom avvittringen, som slutfördes först år 1887 kan anses ha blivit ägare till Området, har således inte inkräktat på Samebyns rätt till jakt och fiske.

09:33, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu är det 15 min paus.

09:40, 27 November 2017

David Rydenfalk: NU fortsätter Peter Danowskij med sitt tredje avsnitt. Om Samers jakt- och fiskerätt - enligt 1886 års renbeteslag.

09:55, 27 November 2017

David Rydenfalk: Det femte avsnittet som samebyn lyfter fram är aktuell lagstiftning.

10:21, 27 November 2017

David Rydenfalk: Advokaten hänvisar till Girjas yttrande från oktober 2016 som gäller Rennäringslagen, Jakt- och fiskelagstiftningen och Småviltsjaktsreformen.

10:21, 27 November 2017

David Rydenfalk: När det gäller jakt och fiskelagstiftningen, när det gäller en dubbel jakträtt: Här ska enligt Danowskij noteras att det handlar om andra markägare, och inte staten som markägare. Danowskij: Lagarna inskränker inte de rättigheter som samerna har. Lagstiftarna har hållit sig på avstånd för att inte inskränka den ursprungliga rätt som samerna har på området.

10:24, 27 November 2017

David Rydenfalk: Småviltsjaktsreformen, som enligt Danowskij gjort frågan akut eftersom det blivit en större omfattning av frågan: Tidigare var det principiellt besvärande, nu är det praktiskt besvärande: om man inte ur renskötselsynpunkter kan ha större inflytande över länsstyrelsens jakt och fiskeupplåtelser så blir det ett intrång av större betydelse.

10:25, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij hänvisar till Rennäringslagen: Den som är av samisk härkomst får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminneshävd. Renskötserätten för utövas av den som är medlem i sameby. 1§ rennäringslagen (1971:437)

10:31, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij: Staten försöker få det till en kollektiv rätt, vilket innebär att samebyn inte är de som får göra upplåtelser. Men Danowskij visar på att Renäringlagen: En medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen... Alltså en medlem och ingen annan, vilket innebär att det inte är en kollektiv rätt.

10:36, 27 November 2017

David Rydenfalk: Rennäringslagen: Sameby eller medlem i sameby får ej upplåta rättighet som ingår i renskötselrätten. Sameby får dock åt den som varit medlem i byn upplåta rätt att utan avgift till sitt husbehov jaga eller fiska på byns område. Danowskij: Detta vore ologiskt om det vore så att det var markägaren (staten) som hade den rätten och inte samebyn.

10:37, 27 November 2017

David Rydenfalk: Konstruktionen bygger på att det är en samisk rätt, men som staten bestämmer över. Danowskij: Det enda logiska är att rättigheten tillhör samerna. Bestämt av staten att det ska fördelas mellan samefonden och samebynarna.

10:41, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu ska Danowskij behandla frågan om sedvanerätt och urminnes hävd.

10:48, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu ska Danowskij behandla frågan om sedvanerätt och urminneshävd. Avgörande menar han är omfattningen av samernas långvariga och kontinuerliga bruk av marken i förhållande till staten, som samebyn gör gällande. Såväl vid sedvana som urminnes hävd behöver det inte utredas vilka individer, utan att det är samer som brukat området.

10:51, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij hänvisar till avhandling av Malin Brännström när hon sammanfattar Renskötselrätten. Den grundar sig i det långvariga bruket, en bruksrätt som innebär att den inte är beroende av lag för finnas kvar. Av civilrättslig karaktär och om inskränkningar ska göras är det samma regler som gäller som för egendomsskyddet.

11:05, 27 November 2017

David Rydenfalk: Girjas samebys advokat: I drygt 1000 år är det samer som brukat området, och det går inte att relativisera.

11:10, 27 November 2017

David Rydenfalk: När det är lunchpaus, runt klockan 12, kommer jag intervjua vår juridiska expert Eivind Torp om Girjas samebys sakframställning såhär långt.

11:13, 27 November 2017

David Rydenfalk: Advokaten fäster uppmärksamheten på Rennäringslagen. Och samebyns och samebymedlemarnas rätt.

11:18, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij: Rätten förvaltas av den juridiske personen samebyn. Rennäringslagen känner ingen annan ordning, om vem man ska fråga om tillstånd, om det är lämpligt eller inte om jaktupplåtelser. Det är samebyn som svarar för sina medlemmars uppfattning. Det är inte samer som kollektiv i den stora gruppen, för då skulle det bli en omöjlighet att bevaka sina rättigheter. Och det vet lagstiftaren och det visste tingsrätten. Den rätt som staten förnekar att samebyn har, har verkligen samebyn.

11:26, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu berättar advokaden om odlingsgränsen: före och efter avvittringen var det samerna som jagade och fiskade i Området. Det fick betäckningen övre kronoloppsmark, vilket staten ansåg var av mindre värde. Det var inte heller område för avvittringsåtgärd.

11:30, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij: Får vara försiktig när man drar slutsatsen om avvittringens värde. Man gjorde odlingsgränsen för att konkurens med samernas näringar inte skulle ske ovanför den. Idén med odlingsgränsen var att stärka samernas rättigheter.

11:33, 27 November 2017

David Rydenfalk: Advokaten kommer in på några reflexioner om hur man ska förhålla sig när man beskriver historiska förhållanden: ”När rättshistoriker förhåller sig till material, gör de det med försiktighet, ställer fakta mot varandra, och säger att ”mycket talar för” att det var på ett visst sätt. Det är aldrig någon godtagbar metod att utifrån en mening i ett kungligt dekret, eller en dom från 1600-talet, välja ut en mening som stärker ens påstående. Det är den metod som staten ägnar sig åt. Vi ser ett större sammanhang, där man lägger ihop olika påståenden, som forskare kommit fram till genom att väga olika förhållanden emot varandra. Det kommer fram i Tingsrättens dom, att man inte förhåller sig till det låsta sätt som vi ser hos staten.”

11:42, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu är det lunchpaus till kl 13.00. Vi återkommer i livesändningen med Eivind Torp om en liten stund...

11:44, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu börjar det i Hovrätten igen. Peter Danowskij ska nu berätta om de faktiskta omständigheterna. Rubriken är OMRÅDET. Och han visar en karta över hela Girjas område, men menar att tvisten handlar om området ovan odlingsgränsen.

13:09, 27 November 2017

David Rydenfalk: Att det är samiska namn, har betydelse för närvaron menar Danowskij. Att namn etableras på olika platser tar lång tid, och kräver en överenskommelse mellan människor.

13:11, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nybyggen är vid områdesgränserna, vilket innebär att det inte funnits någon konkurrens från jordbrukare eller andra som kan kallas för nybyggare.

13:15, 27 November 2017

David Rydenfalk: Advokaten berättar om området från 1500-talet, då Sirkas lappby var en av fyra lappbyar i Lule Lappmark: från vattendelaren mellan lilla och stora lule älvs vattensystemnm tukk vattendelaren mellan Kalixälvens källflöden och Kaitumnälven. Vinterviste vid Sirkasluokta i nedre delen av Stora Lulevatten. Eftersom det var vattenvägarna som användes för längre färd och dessa ringade in området, så kom det inte andra människor in i Området.

13:19, 27 November 2017

David Rydenfalk: Peter danowskij pratar om de Arkeologiska fynd som gjort på och kring Området. (Det ska noteras att den arkeologiska utforskningen av norra Sverige inte på något sätt är fullständig, står det på skärmen.)

13:24, 27 November 2017

David Rydenfalk: Arkeologiska fynd: Ett av de tidigaste spåren av samisk jakt är fångstgropar. Det finns uppemot 800 fångstgropar i anslutning till Området. Enligt arkeolog har samer bedrivit jakt här sedan ca 3 000 före Kristus. Det finns också andra fynd, som kokgropar från 500-talet efter Kristus, och boplatslämningar som anses vara samiska. Man har dessutom hittat samiska jakt- och fiskeredskap. Danowskij: Samma platser har använts av samebyn nu.

13:26, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij berättar om Lars Östlund, professor i ekologi med inriktning mot historisk ekologi, som har gett två sakkunnigutlåtanden. I det första, som fanns med i Tingsrätten, redogör han om vad man kan utläsa av hur livet såg ut, hur man levde och vilka näringar man hade. Avsikten med utlåtandena var att övergripande beskriva hur samer använt marken, nyttjat naturen; bosättningsmönster med mera.

13:32, 27 November 2017

David Rydenfalk: Girjas advokat: Fynden som bekräftar jakt skulle inte dyka upp om det inte funnits ett aktivt bruk.

13:38, 27 November 2017

David Rydenfalk: Advokaten hänvisar till Östlunds andra utlåtande, med fynd av olika barktäkter. I fältarbete av Lars Östlund har barktäkter dokumenterats. Övervallning på barktäkt indikerar ett nyttjande långt innan 1900-talet. Slutsatser: finns ovanligt många spår av historisk markanvändning inom området. / Tydliga spår av samiskt markutnyttjande. /Visar att det finns barktäkter som tagits i anspråk så tidigt som 1600-talet.

13:46, 27 November 2017

David Rydenfalk: Samebyns användande av Området - översiktligt: Samerna var under lång tid de som levde och livnärde sig inom det som idag är norra Sverige. /Bosättning och levnadssätt har varierat över tid och rum, med utgångspunkt i naturens tillgångar. /Klimatet styrande för resursutnyttande. / Varierat begagnande av naturen.

13:53, 27 November 2017

David Rydenfalk: Av förhören med Bror Saiton, Per-Anders Rikko, Alfred Blind och Ingemar Blind,kommer det framgå en del saker. Muntlig tradition, sättet att föra kunskap mellan generationer kommer till uttryck i förhören, menar Danowskij. De är av betydelse, eftersom utgångspunkten för överlevnaden är att ta tillvara på kunskap som finns. Månghundraårig kunskap.

14:03, 27 November 2017

David Rydenfalk: Så är det dags för Girjas samebys åttonde avsnitt i sakframställningen. Rubrik: Ett antal spörsmål

14:15, 27 November 2017

David Rydenfalk: Girjas advokat hänvisar till Statens inställning i tvist om jakt och fiske – ur revisionsakten i Killingemålet.
”Stöder sig på en urgammal, historiskt grundad sedvanerätt och urminnes hävd och som av statsmakterna under gångna tider respekterats och erkänts. Rätten till jakt och fiske inom åsyftande trakter tillkommer lapparna ensamma.”

14:21, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij hänvisar till Nils-Johan Päiviös sakkunnighetsuttlåtande om lappskattelanden och skattemannarätt. Slutsatsen är att det var koloniseringen av lappmarken som var det centrala för lagstiftningen. De regler som hade med samernas hävdvunna rätt att göra tog domstolarna inte hänsyn till. Men Päiviö drar slutsatsen att Samerna hade ensamrätt till bete, jakt och fiske.

14:42, 27 November 2017

David Rydenfalk: 15 min paus

14:42, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu har Girjas advokat övergått till professor Patrik Lanttos tre sakkunnigutlåtanden. Om bland annat lappväsentet och lappfogdarnas hantering av samernas jakt och fiskerätt.

15:08, 27 November 2017

David Rydenfalk: Enligt promemoria från lappfogde på 40-talet: Fastslaget att samerna ensamma tagit områdena i besittning och härskat enväldigt under lång tid.

15:10, 27 November 2017

David Rydenfalk: 1886 års renbeteslag bekräftar bara rätten som redan funnits från tidigare, vilket innebär att lagen inte skapat de rättigheter som samerna har.

15:15, 27 November 2017

David Rydenfalk: De andra två sakkunnigutlåtandena från Lantto skiljer sig åt. Det första baseras på analys av arkivmaterial, där Lantto utvecklar det han skrivit i sitt första uttlåtandet, det andra är ett yttrande som kommenterar statens påståenden, så det är av en annan karaktär. Det är en hjälp av en historiker att kommentera det staten anfört. Enligt sakkunnigutlåtandena hade lappfogdens synsätt direkt anknytning till området och Girjas sameby och är av direkt relevans för Girjas sameby.

15:25, 27 November 2017

David Rydenfalk: Samebyns advokat lyfter fram rekvisitet GOD TRO: Frågan om samernas jakt och fiskerätt var så självklar, att den inte ifrågasattes förrän på 1930-talet. Det här är föremål för rekvisitet God tro. En rätt som inte ifrågasätts, behöver inte särskilt hävdas. Man utövar rätten utan konkurrens i god tro, ända fram till 1930-talet...

15:32, 27 November 2017

David Rydenfalk: Lappfogden i Norrbotten på 40-talet enligt Lanttos sakkunnighetsutlåtande: De lappska rättigheterna har existerat före all lagstiftning.

15:35, 27 November 2017

David Rydenfalk: Det tredje utlåtandet från Lantto är en kommentar på statens yttrande. Danowskij: Staten återkommer till hur fåtaliga samer det fanns inom området. Ett stort geografiskt område, som staten framställer som verklighetsfrämmande. Men det är verkligheten, menar advokaten, eftersom det krävs stort område för att flytta renar, fiska på olika områden och jaga. Att det är verklighetsfrämmande menar Danowskij är en ohistorisk syn.

15:42, 27 November 2017

David Rydenfalk: Danowskij: Allt som Sverige står för när det gäller urfolket samernas rättigheter, när det gäller att barn får lära sig samiska i skolan, osv... motsägs av staten i det här målet.

15:47, 27 November 2017

David Rydenfalk: Nu bryter Peter Danowskij för dagen. Om några minuter kommer jag och vår juridiske expert Eivind Torp summera dagen i webbradion.

15:52, 27 November 2017

David Rydenfalk: I morgon kommer vi tillbaka kl 8.30 med ny livekommentering. Trevlig kväll!

15:53, 27 November 2017

2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. I februari 2016 vann samebyn i tingsrätten, men staten överklagade domen. Nu pågår hovrättsförhandlingarna i Umeå.

Ljudklippet är från avsnittet

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista