Girjas mot staten
Foto: SVT
Tisdag 28 november

Från Girjasrättegången, hovrätten dag 7 - samebyns sakframställan

207 min

Här kan du följa vad som har hänt under den sjunde rättegångsdagen i Girjasmålet under samebyns sakframställan. Vår reporter Mikaela Sjöstedt har livekommenterat under dagen.

Tips: Under de flesta rättegångsdagar har vi sänt både under för- och eftermiddagen. Förmiddagens ljud ligger högst upp och eftermiddagens ljud hittar du längst ner i artikeln, under livekommenteringen.

Mikaela Sjöstedt: Hej och god morgon!

08:34, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu drar vi igång Livekommenteringen härifrån hovrättsförhandlingarna, på plats i Umeå tingsrätts lokaler

08:35, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt:
Det är fler åhörare på plats i dag än i går. Samebyns advokat Peter Danowsky börjar med att berätta om tidsplanen. Tanken är att fortsätta under morgondagen,

08:36, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt:
Danowsky berättar att frågan om statens äganderätt till marken har blivit en central fråga, något de inte trodde från början. Han kommer därför gå igenom en del material för att som han säger förklara den frågan.

08:38, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky berättar om tingsrättens klargörande att staten blivit markägare genom avvittring. Det bestrider samebyn. Han säger vidare att om en äganderätt för staten har uppkommit så har den kommit efter att samebyn üpparbetat rätt till marken.

08:41, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky går igenom gamla riksdagsbeslut under 1800-talet och 1900-talet, bland annat hur avvittringen gick till. Under debatt i kamrarna, riksdagen, sades att en del av rätten låg hos samerna.

08:49, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky: ”Man måste skilja på frågan om statens suveränitet och överhöghet, och äganderätt. Att staten har suveränitet över marken är självklart, det är så man skapar en nationalstat. Staten har kunnat skapa lagar och regler. Man kan också utöva viss förvaltning. En antal sådana här administrativa möjligheter, det är en del i statens suveränitet och överhöghet. Men det har ingenting att göra med äganderätt att göra. Äganderätt måste uppstå på samma sätt som för alla andra. Vi bestrider att statens rätt i dag är att likställa med den privata äganderätten. Staten har inte de befogenheter som är nödvändiga för att man ska kunna tala om äganderätt. ”

08:59, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Att i efterhand tolka statens avvittringar som att staten blivit markägare, som staten gör, går inte att göra, enligt Danowsky. Han menar också att det inte har betydelse i det här fallet, då Girjasområdet inte var föremål för avvittringsåtgärder. Det var skogsområdena och inte fjällområdena som var avvittringarnas fokus.

09:04, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky”Betydelsen av 1683års skogsordning, syftet var att skydda bergsbrukens behov av skog. Den nyttjades inte av myndigheter för att hävda äganderätt för kronan till mark i lappmarken”

09:08, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: ”Någon avvittring hade heller inte genomförts i lappmarken”, enligt Lennart Lundmarks forskning. Det började skrivas in att lappskattelanden låg på kronans mark, men något fång går inte att hitta, säger Danowsky. Det blir en acceptans att staten har rätt till marken, men de har inte fått äganderätten.

09:14, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky fortsätter kring äganderätten, med att ta upp exempel från bland andra Lennart Lundmarks forskning, för att påvisa oklarheter kring när staten ska ha fått äganderätten till marken.

09:17, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Samebyns advokat Danowsky fortsätter att gå igenom forskning för betydelsen av 1683års skogsordning och den senare avvittringen, för att påvisa att de inte har gjort staten till markägare.

09:23, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky hänvisar till Lennart Lundmark, som skriver att kronan uppfattades på 1900-talet som ägare till marken, och det på grund av att två forskare hade tolkat 1683 års skogsordning som att staten blivit ägare till marken.

09:28, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Från en riksdagsdiskussion från 1873 i samband med avvittringen, visar Danowsky upp uttalanden från politiker att kronan inte har fullständig äganderätt till lappmarken. Flera politiker yttrar sig om samernas rätt till området, nämnder den som en delad rätt, servitut eller någon typ av nyttjanderätt.

09:37, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu blir det snart paus, först tas lagstiftningsärenden om jakt och fiske upp

09:38, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: I en proposition från 1927, att länsstyrelsen förvaltade samernas rätt till ett område
Det menar Danowsky bekräftar det som står i renbetslagen. Nu paus! En kvart

09:40, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu är alla tillbaka i salen, och samebyns advokat fortsätter om jakt och fiske

10:06, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky tar upp exempel på uttalanden om att samerna haft rätt till jakt och fiske i fjällen. Rätten stammar från uråldrig gränd, läser Danowsky från Lagstiftningsärenden om jakt och fiske . SOU 1952:13
En särskild förvaltningsrätt handlar det om, sammanfattar Danowsky den här utredningen.

10:17, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Vi har haft lite nätproblem här, beklagar det. Danowsky har under tiden sammanfattat den samiska rätten till jakt och fiske, som en egen rätt, oavsett markägare

10:19, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu ska jag prata lite om kväner, säger Danowsky, som svar på att staten tagit upp frågan om kväner i området. Det saknar betydelse i det här fallet menar Danowsky, och menar att de inte brukat det här området.

10:20, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu tar han upp birkarlar, också som bemötande på det staten anfört. "Staten menar att samerna inte varit ensamma på området, det bestrider vi, annat än små kortvariga nybyggen på gränsen tilll området. Marken är ju inte lämplig för till exempel kreatursskötsel. Vår hållning är att samerna har brukat det här området vi pratar om, och det har i princip gjort ensamma"

10:23, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: ~~Staten har feltolkat förhållandet mellan samer och birkarlar, det menar Danowsky, som nu berättar om att samerna jagat och fiskat, och bedrev handel med birkarlarna. Det var birkarlarnas huvudsakliga arbete, de kom senare att få i uppdrag att ta in skatt. I det här området det talas om fanns inga birklarlar som jagade och fiskade, menar Danowsky.

10:26, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: ~~Nu återknyter Danowsky till svensk överhöghet och dess rättsliga betydelse. Att statens invändning om suveränitet inte begränsar samebyns civilrättsliga rättigheter.
Inte i det här området, konstaterar han. Tingsrätten har avhandlat det här på sida 214-218, säger Danowsky

10:39, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky tar upp Gunilla Tegengrens forskning, som staten hänvisat till. Han hävdar att det inte handlar om äganderätt, utan om suveränitet, när hon skriver om hur kolonisationen gått till.

10:43, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu tar han upp det Lennart Lundmark skrivit om nybyggarna. Myndigheterna underströk i de kungliga plakaten att syftet var att nybyggarna skulle ägna sig åt jordbruk och kreatursskötsel, och bara just kring där de bodde hade de jakt och fiskerätt för husbehov, om det inte blev intrång i samernas rätt. Jakt och fiskerätten var förbehållet samerna, något de betalade skatt för. Det var samernas näring, konkluderar Peter Danowsky

10:50, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu delas det ut lite ytterligare papper, men nu blev det paus, inflikar ordföranden, hovrättspresidenten Margareta Bergström

10:53, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Fem minuter

10:53, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Bryter för lunch nu, på grund av att en av ledamöterna behöver uppsöka vårdcentral

11:04, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Det kan bli ett längre uppehåll

11:05, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Ni kan strax höra i live-radiosändningen en kommentar från Eivind Torp, Sameradion och svt sapmis juridikexxpetrt

11:06, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Ursäktar stavfelen, fick skynda mig ut ur salen. Vi återkommer när vi vet när förhandlingarna återupptas.

11:10, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Så där, nu har jag fått i gång mitt nät igen. Förhandlingarna har dragit i gång

13:52, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Girjas samebys advokat Peter Danowsky har bland annat lyft frågan om diskriminering, och menar att 1886 års renbeteslag är diskriminering och bryter mot folkrätten, då det där fastslås att samerna inte var kapabla att ta hand om de här frågorna

13:55, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu går Danowsky igenom forskning av Mattias Åhrén, och handlar om att när den upparbetade rätten till jakt och fiske som samerna haft, tas bort, då bryter det mot folkrätten.

13:57, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu kommer Danowsky gå igenom en presentation på storbild. De har bara lite problem med att få igång tekniken

14:01, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Det har jag all förståelse för. Jag som nyss fått igång min teknik.

14:01, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Ska vi ta hit vaktmästaren? Jaa utropar Danowsky, förstärkning kommer meddelar rättens ordförande

14:06, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu är vi igång. Danowsky visar en tidslinje för Girjas skriftliga bevisning och rättskällor

14:09, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Den bevisning som finns i fem pärmar som varje ledamot av rätten har framför sig, finns digitalt i den presentation som man från samebyns sida nu gör.

14:12, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu visar Samebyns advokater genom presentationen historiska fynd som gjorts i området, kåtaboplatser, fångstgropar, rengärdar med mera. De visar nu en karta där man ser var fynden gjorts. Framförallt i kanterna av området, men också i mitten. Danowsky understryker att inte hela området är genomsökt av arkeologer.

14:23, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu visar de gamla svartvita bilder från området, som visar att det är etablerade familjer i området. Bilderna ska visa att samerna befunnit sig i området under lång tid. På bilderna ser vi folk som fiskar, jobbar, poserar vid båtar, kåtor och nätfiske

14:26, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Bruket av området har varit detsamma under lång tid, det säger Danowsky att Bror Saitton ska berätta mer om under morgondagen.

14:27, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Bror Saitton vittnade om bruket av området i tingsrätten, han ska även här i hovrätten göra det, i morgon. Det ska även visas rörliga bilder från området, för att rätten ska få se hur det ser ut.

14:29, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu visas bland annat dokument från fiskenämnden i Norrbotten om fiskefrakt, för att visa att det är en näring som varit stor och viktig länge i området.

14:31, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Fiskestadga, jaktstadga, protokoll från första kammaren, material nu från 1800-talet. "Bland annat har kronan en skyldighet att inte kränka lapparnas rätt, det är en äldre rätt som inte får kränkas", citat från politiker i andra kammaren

14:39, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: 1886 års renbetslag är en sorts milstolpe som advokat Danowsky ofta återkommer till. Då samerna inte längre betroddes klara att förvalta markerna

14:42, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky berättar vidare att jakt- och fiskerätten begränsades inte

14:43, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Jakten och fisket var tidigare inte ifrågasatt som en ensamrätt, säger Danowsky

14:46, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky sammanfattar dagen och berättar om att målet består av två delar. 1, den faktiska delen, bruket av marken och Girjas samebys bevisning att man brukat den här marken under lång tid. 2 Den rättsliga delen, det som rätten känner till, rättsliga principer.

14:57, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt:
Och där var dagen slut., I morgon 8.30 fortsätter det, då med flygbilderna från området och Bror Saittons guidning

14:57, 28 November 2017

Mikaela Sjöstedt: Tack för oss! Maila frågor och tankar till oddasat@svt.se, sameradion@sr.se, mikaela.sjostedt@svt.se

14:58, 28 November 2017

2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. I februari 2016 vann samebyn i tingsrätten, men staten överklagade domen. Nu pågår hovrättsförhandlingarna i Umeå.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista