Girjas mot staten
Foto: SVT
Tisdag 5 december

Från Girjasrättegången, hovrätten dag 9 - statens slutanförande

172 min

Här kan du följa vad som har hänt under den nionde rättegångsdagen i Girjasmålet under statens slutanförande. Vår reporter David Rydenfalk har livekommenterat under dagen.

Tips: Under de flesta rättegångsdagar har vi sänt både under för- och eftermiddagen. Förmiddagens ljud ligger högst upp och eftermiddagens ljud hittar du längst ner i artikeln, under livekommenteringen.

David Rydenfalk: Hej och välkommen till den trettonde dagen av #GirjasMot Staten i hovrätten i Umeå.

08:32, 5 December 2017

David Rydenfalk: Igår och i torsdags förra veckan var det uppspelning av muntligt bevisning för rätten, då parterna inte var närvarande.

08:36, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu drar det ihop sig till plädering. Idag och i morgon är det staten som har sitt slutanförande. Staten meddelar att de kommer att behöva båda dagarna.

08:37, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten företräds av justitiekanslern via advokaterna Hans Forssell och Jonas Lötiger.

08:38, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten har två avsnitt i sin plädering. Hans Forssell börjar idag och i början av eftermiddagen.

08:41, 5 December 2017

David Rydenfalk: Sedan tar Jonas Löttiger vid i eftermiddag och kommenterar litteratur och samebyns saksammanställning.

08:42, 5 December 2017

David Rydenfalk: Hans Forrsell redogör för dagen och berättar att anförandet från hans sida kommer att avslutas med kritik av tingsrättens dom.

08:45, 5 December 2017

David Rydenfalk: I statens sakframställning menar Forssell att det finns belägg för att ordet lapp betyder nomad och inte hänförs till någon etnicitet och att de har lyft bevis och hört vittnen som pekar på det.

08:48, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forssell läser ur ett dokument där det ska framgå att det inte fanns något nersättande i den termen, och att de nomader som blev nybyggare sedan registrerades utan etnicitet.

08:49, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forrsell funderar över ordet Lappskatteland, hur ordet ska tolkas. Staten tolkar ordet som ett land där det betalas ”lappskatt”, ett område där kungen får beskatta befolkningen men som inte ingår i territoriet.

08:58, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forssell: Under 1700-talet började lappskattelanden uppfattas som kronomark, med nyttjanderätt som erhölls mot betalning av skatt.

08:59, 5 December 2017

David Rydenfalk: Statens ombud menar att de blev förvånade över att samebyns advokat Danowsky i sin sakframställning om lappskattelanden tonade ner betydelsen av dessa. Att de inte hade någon avgörande betydelse för samebyns talan.

09:03, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forrsell menar att statens uppfattning att renskötselrätten uttrycker nomadens rätt till den forna allmänningen. Att renskötarna alltid haft rätt till de resurser som de har för sitt behov. Här går en röd tråd genom historien till dagens renskötselrätt, menar advokaten.

09:06, 5 December 2017

David Rydenfalk: Före 1886 stod det var och en rätt att bedriva renskötselrätt. Forrsell menar att många jordbrukare gjorde det utan att vara av samisk börd, men att den första renskötsellagen gav samerna ett monopol.

09:07, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forssell: Innebar lagen att alla lappar, dvs alla samer, hade rätten att jaga och fiska. Enligt det särskilda utskottet i 1886 års riksdag var det klart att bara var de renskötande nomaderna som hade det.

09:10, 5 December 2017

David Rydenfalk: Statens advokat likställer rätten att jaga och fiska som är knutet till renskötselrätten med allemansrätten. Att utnyttja resurserna för eget behov på annans mark. En personlig rätt som inte kan upplåtas till tredje man.

09:14, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu handlar Forssells anförande om samernas etnopolitiska mobilisering under 1900-talet. Om att mark ovan odlingsgränsen skulle kunna göras om till hemman. Om icke renskötande samers behov. Myndigheterna menade att endera jordbruket eller rennäringen skulle försummas om båda fick samma rätt.

09:20, 5 December 2017

David Rydenfalk: Svenska samernas Riksförbund tog efter att det bildades på 50-talet initiativ till det som blev 1971 års renskötsellag. Men fick inte igenom kravet på särskilda rättigheter till jakt och fiske för alla samer.

09:22, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu är det 15 minuters paus, då kommer statens ombud tillbaka med sina kommentarer...

09:23, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu är vi tillbaka, med statens plädering som fortsätter med en kommentar till samebyns yrkanden, grunder och bevisning.

09:46, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forrsell börjar med att kommentera yrkandena: Samebyns talan är inte en talan om intrång, i den jakt och fiskerätt som ingår i rennäringslagen, ”men ändå får man intryck av att samebyn klandrar staten för intrång. Framförallt när det gäller småviltsjakten i och med reformen 1993.”

09:48, 5 December 2017

David Rydenfalk: Sedan fortsätter statens advokat Forrsell att gå igenom grunderna. Utifrån ordalag och systematik, grundar samebyn sin uppfattning och innehåll på en alldeles egen tolkning av rennäringslagen, och bortser från lagens förarbeten och motiv.

09:50, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forrsell påpekar de diskussioner som förekommit om terminologin. ”Vi kallar inte samerna för lappar”, säger han. ”Massmedia får gärna vidarebefordra vår dementi. När vi undantagsvis tar ordet lappar i vår mun, så syftar vi på nomaderna.”

09:54, 5 December 2017

David Rydenfalk: Statens advokat menar att det är inadekvat att kalla både renskötare och andra samer för samer, både forntiden och nutiden. ”Låt oss kalla samer för samer, nomader för nomader och renskötare för renskötare”, säger han.

09:56, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten framför att de under lång tid har velat veta vilka rättsfakta som samebyn har som grund för sin talan. Utifrån det ställer Forssell ett antal frågor. Exakt vilka personer är det som jagat och fiskat i det förgångna?
(samebyn menar att det inte spelar någon roll vilka som bedrivit renskötsel på Området) Var har de personerna jagat och fiskat, så att det uppstått urminneshävd? Staten menar att det måste var frågan om ett klart och begränsat område.

10:09, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten menar att samebyn måste åberopa de rättsfakta som utgör grunden för talan; eftersom man måste veta vad målet handlar om. Staten menar att samebyns grunder för talan inte angetts som rättsfakta, utan bara som bevis för andra omständigheter, som en ensamrätt till jakt och fiske, vilket staten menar bara har indirekt har betydelse i målet. Staten menar att samebyn inte har några åberopade konkreta rättsfakta.

10:16, 5 December 2017

David Rydenfalk: Enligt Statens advokat måste samebyn lyfta bevis för att de har exklusiv rätt till jakt och fiske på Området, men menar att samebyn inte kunnat komma fram med sådan bevisning som visar att de har den rätten framför staten.

10:29, 5 December 2017

David Rydenfalk: En mycket stor del av samebyns bevisning är enligt Forssell inriktad på att belägga det påstådda brukandet av Omdrådet, medan en mindre del är inriktad på ensamrätt. Men ingen bevisning menar statens ombud pekar på den exklusiva rätt som samebyn hävdar, som exkluderar fastighetsägarens rätt.

10:34, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten menar snarare att det är ovedersägligt att jakt och fiskerätten haft som utgångspunkt och grundar sig på en disposition av fastighetsägaren staten.

10:40, 5 December 2017

David Rydenfalk: Renskötselrätten är en rätt att hålla renar på annans mark, inte förenad med äganderätten till marken.

10:48, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu övergår staten i sin plädering och kritik mot Tingsrättens dom. Nu kommer det tunga artilleriet, säger Forrsell.

11:04, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forrsell läser ur sammanfattningen i Gällivare tingsrätts dom, s260, och ifrågasätter om den är förenlig med renskötselrätten.

11:07, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forrsell menar att det är omöjligt att tolka rennäringslagen på det sätt som tingsrätten gör. Han går sedan in i Skattefjällsmålet, och menar att tingsrättsdomen inte heller är förenlig med högsta domstolens dom i Skattefjällsmålet.

11:13, 5 December 2017

David Rydenfalk: I tingsrättsdomen står det att rennäringslagen inte motsäger att samebyn har ensamrätt till jakt och fiske i Området. Men Forssell menar då att det i lagen i så fall borde framgå att samebyn har den ensamrätten.

11:15, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu om frågan om urminnes hävd i tingsrättens dom. Genom sitt bruk av Området under mycket lång tid har det uppkommit en rätt för de
samer som nu nyttjar området, dvs. Girjas sameby, att ensamma jaga och fiska på Området. Denna rätt har gällt när 1886 års renbeteslag infördes och gäller alltjämt.

11:25, 5 December 2017

David Rydenfalk: Det redovisas dock inte klart i domen menar Forssell, hur det kommer sig att det är samebyn som för egen del har ensamrätt till jakt och fiske på Området.

11:27, 5 December 2017

David Rydenfalk: Statens advokat tycker det är förvirrande att samebyn i tingsrättens dom har fått en rätt som någon annan ska ha fått i och med urminnes hävd. Forssell tycker att tingsrätten blandade ihop samebyn med de samer som varit bofasta på Området i gångna tider.

11:35, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten: Vi bestrider att man får resonera på det sätt som tingsrätten gjorde i sin dom. De visade inget stöd i samtida material som ger stöd för att rätten kan grundas på urminnes hävd. Därför är det själva brukandet som ska beaktas.

11:44, 5 December 2017

David Rydenfalk: Frågan har betydelse om det är en exklusiv rätt, menar Forssell. Urminnes hävd är en exklusiv rätt, medan sedvanderätt är en kollektiv rätt.

11:45, 5 December 2017

David Rydenfalk: Tingsrätten talar ömsom om kollektiv rätt, och ömsom om exklusiv rätt till jakt och fiske. Obegripligt, menar Forssell, att tingrätten kommit fram till att samerna hade erkänd och stark och hävdad ensamrätt till jakt och fiske.

11:50, 5 December 2017

David Rydenfalk: Advokat Forssell: Vi har aldrig fått någon klarhet i frågan om vilken betydelse det kan ha för samebyns talan i målet om det var det ena eller det andra som gällde på lappskattelanden. ”Samebyn har inte heller kunnat förklara hur rätten som funnits i lappskattelanden och var individuell, kunde leda till satt samerna som grupp kunde ha ensamrätt i förhållande till staten.

11:56, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu är det lunchpaus till klockan 13.30. I webbsändningen ska vår juridiske expert strax kommentera statens plädering såhär långt.

11:59, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten fortsätter sin plädering med att kommentera Tingsrättens dom.

13:44, 5 December 2017

David Rydenfalk: Advokat Forssell menar att tingrätten i Gällivare dragit fel slutsatser. Han menar att det inte finns någon ensamrätt, om det inte varit någon koncentrerad utövning av fiske. Tingsrätten har grundat sin syn på ensamrätt, på antagandet att samerna behövt ett så stort område.

13:46, 5 December 2017

David Rydenfalk: Forssell: Jakten och fisket betydde inte så mycket för rennomaderna, som Girjas sameby menar att de härstammar ifrån. Alltså var de inte beroende av så stora områden för att jaga och fiska.

13:48, 5 December 2017

David Rydenfalk: Slutligen är det så att det framlagda samtida materialet, visar att det inte var frågan om ensamrätt i förhållande till staten för någon under 1600 och 1700- talen.

13:51, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu ställer Forssell frågan: Kan samebyn åberopa ett kollektivt brukande av marken? Enligt statens uppfattning kan sedvanerätt uppstå för samer som kollektiv, och inte en ensamrätt för enskilda samer, alltså medlemmarna i Girjas sameby.

13:54, 5 December 2017

David Rydenfalk: Hur den kollektiva rätten transformeras till en individuell rätt för samebyn, menar statens advokat Hans Forssell inte att tingsrätten i Gällivare svarade på.

13:56, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu övergår Forssell in och tittar på lite mer perifera frågor i domen. Läser ur domen: 1886 års renbeteslag ansågs innebära en kodifikation av de rättigheter som samer vid den tiden innehade. Det utredningsarbete som föregick lagen synes ha varit begränsat. Innehållet i förarbetena och andra källor som fanns vid den tiden gör att det finns skäl att ifrågasätta huruvida tillräcklig kunskap fanns om de olika betingelser som under långa tider gällt för olika grupper av samer inom Lappmarken.

14:08, 5 December 2017

David Rydenfalk: Här menar Forssell att utredningsarbetet inte alls var begränsat och att det fanns stora kunskaper om förhållandena, och att utredningen var tillförlitlig. Statens advokater tar avstånd för den bagateliseringen av förarbetena inför 1886 års renbeteslag som Tingsrätten gör.

14:09, 5 December 2017

David Rydenfalk: Staten advokat kommenterar nu Högsta domstolens dom i Skattefjällsmålet. ”Måste anta att det för uppkomsten av urminneshävd till jakt och fiske krävs ett kontinuerligt bruka av jakt och fiske som nomader aldrig kan tillgodogöra sig.”

14:28, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu är det en kvarts paus, innan Jonas Löttiger fortsätter statens plädering.

14:28, 5 December 2017

David Rydenfalk: Dags för Jonas Löttigers del i statens plädering.

14:54, 5 December 2017

David Rydenfalk: Pläderingen tar sitt ursprung i vilka verk som samebyn hänvisar till. Löttiger menar att hänvisningarna i fotnötterna ofta är felaktiga.

14:58, 5 December 2017

David Rydenfalk: Han menar att det varit nödvändigt att leta i handlingarna för att hitta det som utgör grunden för samebyn. Staten vill alltså visa vad det är som är underlaget för det som påstås. Arbetet går därmed ut på att ta fram det som samebyn säger sig grunda sin talan på i målet.

14:59, 5 December 2017

David Rydenfalk: Advokat Löttiger: Det som uttalats i utredningar har haft innebörden att staten disponerat sin jakt och fiskerätt ovan odlingsgränsen genom att samerna förfogat över den rätten. Det innebär inte att samerna har ensamrätt till jakt och fiske i förhållande till staten.

15:05, 5 December 2017

David Rydenfalk: Löttiger forsätter gå igenom samebyns inlaga och hänvisningar och sågar till exempel ett påstående från samebyn att det varit samernas rätt till jakt och fiske som myndigheterna förvaltade.

15:14, 5 December 2017

David Rydenfalk: Det framgår också av jaktlagen, menar statens advokat Löttiger, att samernas rätt är en rätt att jaga, alltså en rätt att utöva jakt.

15:19, 5 December 2017

David Rydenfalk: Det framgår också av alla rennäningslagar som funnits att det är samernas rätt att jaga och fiska. Det framkommer, fortsätter Löttiger, också att det är staten som har jakt- och fiskerätten ovan odlingsgränsen.

15:21, 5 December 2017

David Rydenfalk: Så summasumarum: staten menar att samerna har rätt att jaga och fiska, men att det är staten som är innehavare av jakt- och fiskerätten.

15:26, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu övergår Löttiger till ordet urminnes hävd och menar att det måste utredas vilka enskilda individer som upparbetat ensamrätt och vilka det är som samebyn härleder sina rättigheter ifrån.

15:28, 5 December 2017

David Rydenfalk: Men staten menar att Området på över 3 000 kvadratkilometer är alldeles för stort för att samebyn ska kunna grunda sin talan på urminnes hävd och därmed kunna ha individuell rätt till jakt och fiske.

15:29, 5 December 2017

David Rydenfalk: Istället menar Löttiger att de rättigheter som de renskötande nomaderna haft grundar sig på sedvanerätt. Sedvanerätt kan ge upphov till en kollektiv rätt som svarar mot allemansrätten, sedvanerätt kan däremot inte ge upphov till den ensamrätt som samebyn gör anspråk på att ha.

15:31, 5 December 2017

David Rydenfalk: Nu avslutar Jonas Löttiger strax statens plädering för dagen.

15:58, 5 December 2017

David Rydenfalk: Om en liten stund intervjuar jag vår juridiske expert Eivind Torp om hans intryck av dagen, typ: "Det börjar dra ihop sig här i hovrätten nu. Hur tycker du det märks?"

16:02, 5 December 2017

2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. I februari 2016 vann samebyn i tingsrätten, men staten överklagade domen. Nu pågår hovrättsförhandlingarna i Umeå.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista